Om Panorama

«Panorama er Høgskolen i Moldes uavhengige nettavis. Panorama skal drive fri og uavhengig journalistikk i tråd med den frie presses idealer. Den redigeres etter Redaktørplakaten, Vær Varsom-plakaten, Tekstreklameplakaten og Lov om mediefridom. Avisa er medlem av Fagpressen.

Panorama skal synliggjøre ulike sider av høgskolens virksomhet for ansatte, studenter, samarbeidspartnere og allmennheten lokalt og nasjonalt ved å dekke mangfoldet av aktiviteter og miljøer ved høgskolen og i høgskolens randsone, samt ved å stimulere til meningsutveksling og fri debatt. Avisa skal bidra til å skape en åpen og inkluderende organisasjonskultur preget av samhold, hvor det er rom for å ta opp vanskelige og kontroversielle saker. Avisa skal etterstrebe å bruke åpne kilder.

Høgskolestyret utnevner et redaksjonsråd på seks medlemmer for avisa og delegerer utgiveransvaret til dette rådet. Rådet skal ha en studentrepresentant og en ekstern presserepresentant. Det skal tilse at avisa drives etter formålsparagrafen, at den utøver god presseskikk og at den ivaretar redaksjonens kritiske og uavhengige samfunnsrolle.

Formålsparagrafen ble vedtatt av styret ved Høgskolen i Molde 27. februar 2014.»

"Panorama er Høgskolen i Moldes uavhengige nettavis. Panorama skal drive fri og uavhengig journalistikk i tråd med den frie presses idealer."