John Olav Roaldset, overlege i psykiatri ved Ålesund sjukehus, fortalte om sin forskning på selvskading og vold blant akuttpasienter i en forelesning på Molde campus i dag. Foto: Arild J. Waagbø

– Vold er det siste tabuet i psykiatrien

Det sa overlege John Olav Roaldset ved Ålesund sjukehus da han i dag foreleste om sin forskning på selvskading, vold og viktimisering.

– Det er belagt med skam å si at man banker barna sine eller kona si, sa Roaldset på en faglig oppdatering på Molde campus i regi av HiMoldes videreutdanning i psykisk helsearbeid.

Roaldset, som nylig fikk stilling som førsteamanuensis II ved høgskolen, fortalte om forskningen han gjorde i det såkalte Risikoprosjektet ved psykiatrisk avdeling ved Ålesund sjukehus i årene 2006 til 2008. Alle akuttinnlagte i løpet av ett år – 489 pasienter, ble forsøkte fulgt i forhold til vold og selvskading det første året etter at de ble utskrevet, noe som ga brukbare data på 341 pasienter.

Etter foredraget sa Roaldset dette om vold og skam-problematikken i psykiatrien:

– Det er en litt tabloid uttalelse fra min side, men det er en realitet at mens man i psykiatrien er blitt flinke til å snakke med pasientene om f.eks. selvmord og overgrep, så er det å snakke om vold mer skambelagt og uvant. De som er voldelige liker ikke å snakke om det og de som utsettes for vold liker heller ikke å snakke om det. For sistnevnte gruppe skyldes ofte skammen at de utsettes for vold fra noen i sin nærmeste familie.

For helsearbeidere i psykiatrien kan det være hemmende at de tror at det å snakke om vold kan utløse vold, sier Roald, men han avviser at det fins noen slik sammenheng.

Roaldsets undersøkelser viste at den aktuelle pasientgruppen i høy grad var voldelige/voldsutsatte i form av handlinger og/eller trusler det første året etter utskriving. Så mange som 117 pasienter – en tredel av alle – var enten voldsutøver, offer for vold eller begge deler i perioden. Menn var voldelige i høyere grad enn kvinner, og kvinner med angst- og/eller depresjonsdiagnoser var overrepresenterte som voldsofre.

Roaldset pekte også på forskning som viser at de i denne pasientgruppen som utøver vold har fire ganger så høy risiko for å selv bli voldsoffer.

– Det kan skyldes at hvis du slåss med noen, så vil kanskje denne ta hevn og slå tilbake. Men det kan også handle om at personene dette gjelder har lett for å misforstå andre, at de ikke forstår signalene rundt seg, sier Roaldset.

Også så mye som 119 pasienter – en tredel av alle – i Roaldsets undersøkelse ble registrert med selvskade (60 prosent) eller trusler om selvskade (40 prosent) i det første året etter at de ble utskrevet. To av pasientene tok selvmord.

– Det er for mye, sier Roaldset,.

Han holder imidlertid frem at dette tallet må ses i sammenheng med at selvmordsraten per 100 000 innbygger ligger på rundt 5 til 10 personer i året og at sjukehuset har et nedslagsfelt på 120-130 000 personer.