Den bedrageritiltalte romsdalingen møtte ikke opp da straffesaken mot ham gikk i Romsdal tingrett. Foto. Arild J. Waagbø

Student dømt til 45 dager i fengsel for NAV-svindel

En mann i 40-åra har i Romsdal tingrett blitt dømt til 45 dagers ubetinget fengsel for å ha mottatt arbeidsledighetstrygd mens han studerte ved HiMolde.

I dommen skriver retten at den legger til grunn at mannen fulgte undervisningen ved HiMolde i høstsemesteret 2012, mens han våren 2013 ikke studerte. Mannen begynte tidlig i 2013 på et kurs i NAV-regi, så retten mener – i motsetning til aktor i saken – at mannen våren 2013 var berettiget til å motta dagpenger.

Retten skriver:

«Retten er ikke i tvil om at tiltalte var klar over at han ikke var berettiget til å motta dagpenger i perioden 27. august 2012 og frem til han i uke 4 i 2013 begynte på regnskapskurs i regi av NAV. I tillegg til at han fikk tilsendt brosjyren «Dagpenger» sammen med svaret på sin søknad, har han i selve søknaden krysset av for at han hadde gjort seg kjent med nevnte brosjyre. Retten er heller ikke i tvil om at tiltaltes manglende opplysninger på meldekortene om at han var under utdanning, ble gjort i den hensikt å få utbetalt dagpenger han ikke var berettiget til. Det foreligger således vinnings hensikt.»

LES MER: HiMolde-student tiltalt for NAV-svindel

Mannen var tiltalt for bedrageri av 195 013 kroner, men retten reduserte dette beløpet:

«Tiltalte blir etter dette å dømme for grovt bedrageri og falsk forklaring, dog for et noe mindre beløp enn oppgitt i tiltalebeslutningen.

Det grove, forsettlige bedrageriet dreier seg om et beløp på ca kr 140 000 inklusive feriepenger.

Tiltalte er ikke tidligere straffedømt.

Sterke allmennpreventive hensyn taler for strenge reaksjoner ved den type straffbare forhold som en har å gjøre med i denne saken. Ordningen med at det offentlige skal basere utbetalinger av dagpenger på egenmeldinger som den arbeidsledige selv sender inn elektronisk, bygger på et tillitsforhold mellom søkeren og det offentlige. Det er grunn til å reagere med følbare reaksjoner når denne tilliten brytes, noe som også kan utledes av rettspraksis.»

LES MER: Bedrageri-tiltalt student møtte ikke i retten

I formildende retning la retten vekt på at den samlede saksbehandlingstiden hadde blitt lang.

Aktor hadde lagt ned påstand om at mannen skulle dømmes til 60 dagers ubetinget fengsel. Rettens flertall – tingrettsdommer Oddne Hansen og en meddommer – kom til at 45 dagers ubetinget fengsel var passende straff, mens mindretallet – den andre meddommeren – mente at 15 av de 45 dagene burde gjøres betinget med en prøvetid på to år.

Videre ble mannen dømt til å erstatte det offentlige 4000 kroner i saksomkostninger. Han har to uker på seg til å anke dommen etter at han har fått den forkynt.