Høgskolelektor Elin Mordals (54) prøveforeleste fredag om "Vurdering av kvalitet i fødselsomsorgen; metodiske betraktninger". Foto: Arild Waagbø

Forsvarte avhandling om fødselshjelp i rurale Etiopia

Fredag forsvarte Elin Mordal en doktorgradsavhandling i helse- og sosialfag om fødselsomsorg på landet i det sørlige Etiopia.

Tittelen på Mordals avhandling er «Fødselsomsorg i rurale Etiopia – kvinners og jordmødres erfaringer og praksis». Mordal har brukt kvalitativ metode i forskningen, og har gjennomført både intervjuer og observert.

I prøveforelesningen før disputasen fortalte Mordal at barseldødeligheten i Etiopia i 2017 var 401 dødsfall per 100 000 fødsler, noe som er en bedring fra en dødelighet på 1250 dødsfall per 100 000 i 1990.

Til sammenligning var det bare to barseldødsfall i Norge i 2017, som er en snittdødelighet på 3,6 per 100 000 fødsler.

Klar til dyst! Elin Mordal (midt i bildet) før prøveforelesningen. Til høyre ses bedøemmelseskomiteen med f.v. Johanne Sundby (UiO), Klas-Göran Sahlén (Umeå universitet) og Johanne Alteremn (HiMolde). Foto: Arild Waagbø

Et av Mordals funn i en artikkel om strukturelle vilkår for fødelsomsorgen i Awasa Zuria-distriktet er at jordmødrene så det som sitt primære ansvar å forhindre at kvinner døde under fødsel.

Mordals avhandling er publisert både på norsk/engelsk og engelsk. Foto: Arild Waagbø

I en annen artikkel peker Mordal på at hun observerte at familiens og lokalsamfunnets betydning for fødselsomsorgen. I avhandlingen skriver hun:

«Observasjon viste at ved fødsel i institusjon, var familien hos den fødende og sørget for å gi kvinnene mat, drikke, støtte og omsorg.»

Dekan Heidi Haavardsen leder prosesjonen inn til disputas i auditorium B-137 på Molde campus. Foto: Arild Waagbø

Mordal, som er utdannet jordmor og har en mastergrad i samfunnsendring, organisasjon og ledelse fra HiMolde, har hatt professor emerita Solfrid Vatne (HiMolde) som hovedveileder underveis i arbeidet med doktorgraden. Ingrid Hanssen (Lovisenberg diakonale høgskole) og Andargachew Kassa Bratu (Hawassa University) var medveiledere for Mordal.

Elin Mordal kommer fra Aukra.

Elin Mordal (t.h.) og HS-dekan Heidi Haavardsen etter prøveforelesningen om fødselsomsorg. Foto: Arild Waagbø