F.v.:Transport- og kommunikasjonskomiteens Jon Gunnes (V) i samtale med forskningsleder Eivind Tveter ved Møreforsking Molde og HiMolde-professor Svein Bråthen på Molde campus. Foto: Arild J. Waagbø

236 kroner i bompenger fra Molde til Ålesund med Møreaksen

Da Stortingets transport- og kommunikasjonskomité besøkte Molde campus i dag, ble de presentert tall som viser at prislappen på Møreaksen er redusert fra 39,5 til 23,1 milliarder kroner.

Det var strategisjef Kjetil Strand i Statens vegvesen Region midt som presenterte de ferske beregningene.

Se Kjetil Strands presentasjon i PDF-format her.

– Når det gjelder bompenger så har det vært en del skremselspropaganda i mediene, sa Strand, som kunne fortelle at bompengeprisen på E39 mellom Molde og Ålesund nå er beregnet til 236 kroner for personbiler og 590 kroner for tungtransport.

Strategisjef Kjetil Strand presenterte i dag tall som viser at Møreaksen kan bygges 40 prosent rimeligere enn tidligere beregninger har vist. Foto: Arild J. Waagbø

I korte trekk er kostnadsreduksjonen, ifølge Strand, knyttet til at det bygges to- og trefeltsvei først (fire felt kan bygges senere), det er mindre usikkerhet knyttet til kostandene ved den undersjøiske tunnelen, brukassa over Julsundet blir smalere og det bygges bare ett tunnelløp der det er mulig.

Strand sa også at det kan gi store synergieffekter om stein fra den undersjøiske tunnelen over Romsdalsfjorden benyttes til å bygge fastlandsforbindelse til Aukra.

Dekan Svein Bråthen (t.v.) presenterte HiMoldes arbeid med transportøkonomi og logistikk for Transportkomiteen. Helt til Høyre ses komitéleder Helge Orten (H) fra Midsund. Foto: Arild J. Waagbø

Transportkomiteen hadde et tett program, og det var logistikkdekanen – professor Svein Bråthen, som sparket i gang presentasjonene i Frisch auditorium med en presentasjon av Høgskolen i Moldes sitt tilbud og arbeid knyttet til transportøkononomi og logistikk, før forskningsleder Eivind Tveter ved Møreforsking Molde fikk ordet.

Tveter fortalte at moldemiljøet har vært sentralt i arbeidet med å utvikle Nasjonal transportmodell (NTM) og Regional transportmodell (RTM).

Også Tveter var innom Møreaksen – før Strand presenterte de nye tallene  – og sa at flere har gitt uttrykk for at det er vesentlig mer økonomisk nytte knyttet til en fergefri E39 mellom Ålesund og Molde en det det er vitenskapelig dekning for å hevde, noe som utløste mye humring blant stortingspolitikerne i auditoriet.

Jan-Ove Halsøy i NLF vil ha et «pay or stay»-system for å stanse useriøse aktører i transportsektoren. Foto: Arild J. Waagbø

Regionssjef Jan-Ove Halsøy i Norges Lastebileier-Forbund sa at hans bransje trenger 15 000 nye sjåfører frem mot 2030.

– Dette er den største utfordringen vi står overfor, sa Halsøy.

Han karakteriserte også dårlig vedlikeholdte fylkesveier som et HMS-problem, og tok til orde for å innføre et «pay or stay»-system for å kunne straffe useriøse lavprisaktører på norske veier.

– Møreaksen er viktig for oss, sa Hege Akselvoll i Vard Group. Foto: Arild J. Waagbø

– Minuttene teller, sa kommunikasjonssjef Hege Akselvoll i Vard Group.

Skipsbyggerkonsernet har 13-1400 ansatte på ti steder i Møre og Romsdal, og Akselvoll ga uttrykk for at gode veiforbindelser er viktig både når det gjelder HMS, kostnader og familieliv.

– Møreaksen er viktig for oss, sa Akselvoll.

Ordfører Arne Sandnes (Sp) i Norddal kommune vil spre turisttrafikken utover hele året ved hjelp av ny helårsveg til Geiranger. Foto: Arild J. Waagbø

Norddal-ordfører Arne Sandnes (Sp) sa  at det må bli helårsvei fra Grotli til Geiranger, og pekte på den voldsomme trafikken med nær én millioner kjøretøy mellom Trollstigen og Geiranger på tre-fire sommermåneder. Han sa at det blir trangt for både folk, biler og skip. Han mener at det kan være en løsning å gjøre om strekningen fra fylkesvei til riksvei.

– Geiranger selger hele Norge, sa Sandnes.

Stortingsrepresentant Jonny Finstad (H) tok ordet i Frisch auditorium på Molde campus. Foto: Arild J. Waagbø

Moldeforskerne fikk flere spørsmål knyttet til transportøkonomiske analyser, og Tveter forklarte blant annet at den økonomiske mernytten av transportinvesteringer i all hovedsak er knyttet til verdien av reisetid.

Da professor Svein Bråthen svarte på et spørsmål fra politikerne om hvorvidt beregningsmetodene kan forbedres, sa han at metodene utvikles skrittvis. Han sammenlignet det med et bilkjøp, og sa at de fleste trolig vil velge å kjøpe en annen bil ti år fram i tid enn den de ville ha valgt om de skulle kjøpe i dag.

Bråthen sa også at selv om veiinvesteringer ikke alltid er lønnsomme for samfunnet som helhet, så kan nytten av dem være stor for den enkelte.

– Dette var veldig interessant! Vi kunne ha hatt et dagsseminar eller to om dette, sa komitéleder Helge Orten (H) da dagen på Molde campus var over.

– Ja, det er bare å komme igjen! repliserte professor Bråthen.

Konstituert fylkesmann Rigmor Brøste (t.v.) og strategisjef Kjetil Strand i Vegvesenet på vei inn i bussen som tok Transportkomiteen og følge videre til Molde ferjekai. Foto: Arild J. Waagbø