Solveig Vatnar er professor i psykologi ved Høgskolen i Molde. Foto: Arild J. Waagbø

Skal forske for 42 millioner kroner på avverging av partnervold

Forskningsrådet støtter et forskningsprosjekt om avverging av partnervold med 12 millioner kroner. Prosjektet som har en totalramme på nær 42 millioner kroner ledes av forskere ved HiMolde og HiVolda.

– Jeg er kjempefornøyd og overrasket over at søknaden vår til Forskningsrådet gikk igjennom, det er lite nåløye, sier psykologiprofessor Solveig Bø Vatnar ved Høgskolen i Molde.

Sammen med Kjartan Leer-Salvesen, professor i profesjonsetikk ved Høgskolen i Volda, skal Vatnar lede forskningsprosjektet som skal pågå fra 2021 til 2026. Også Politihøgskolen, Krisesentersekretariatet og Oslo Universitetssykehus, samt flere internasjonale forskningspartnere, er med i prosjektet.

Solveig Bø Vatnar er ekspert på partnervold og -drap. Hun var en av fagpersonene i det regjeringsoppnevnte Partnerdrapsutvalget, som nylig levert sin utredning NOU 2020: 17.

Hun opplyser at i Norge har rundt 15 prosent av alle kvinner og menn en eller flere erfaringer med å bli utsatt for partnervold. Åtte prosent av kvinner og to prosent av menn har blitt utsatt for alvorlig partnervold.

I snitt er det åtte partnerdrap per år i Norge, og ofrene er da i stor grad kvinner: Sju kvinner blir drept av sin partner per mann som blir offer for tilsvarende forbrytelse.

Tittelen på forskningsprosjektet er «Mandatory Reporting of Intimate Partner Violence», og prosjektet har til hensikt å skaffe til veie kunnskap som kan bidra til å hindre alvorlige tilfeller av partnervold. Sentralt i prosjektet er avvergingsplikt og varsling, og hvordan forskjellige faggrupper, samt ofre og voldutøvere, forholder seg til denne.

– Prosjektet er tverrfaglig. Det spenner over det helsefaglige, samfunnsfaglige og juridiske, sier Vatnar.

Stål Bjørkly, professor i psykologi ved Høgskolen i Molde. Foto: Arild J. Waagbø

Stål Bjørkly, professor i psykologi ved HiMolde og en forskerveteran med langt over 100 fagfellevurderte publiseringer, skal også delta i forskningsprosjektet. Hans oppgaver i prosjektet knyttet til spørreskjemaer som skal bruke til å kartlegge praksis og erfaringer om avverging og varsling av partnervold.

– Basert på kartleggingen kan vi utvikle vitenskapelige baserte råd om hvilke tiltak som best kan forhindre alvorlig partnervold, sier Bjørkly,

Bjørkly er sterkt kritisk til retningslinjene for helsearbeidere om varsling av alvorlig partnervold  som Verdens helseorganisasjon (WHO) gikk ut med så sent som i 2013. WHO anbefaler ikke at helsarbeidere skal ha varslingsplikt til politiet om partnervold, men at helsearbeidere skal tilby seg å varsle politiet om voldsofferet ønsker det.

– Denne anbefalingen fra WHO er helt uhørt. Det fins ikke noe empirisk grunnlag som støtter anbefalingen, sier Bjørkly.

Professor Kjartan Leer-Salvesen ved Høgskolen i Volda. Foto: Per Straume

Kjartan Leer-Salvesen, professor i profesjonsetikk ved Høgskolen i Volda, sier at det «isolert sett » ikke er forsket på avvergingsplikt og partnervold i  noe europeisk land tidligere. Avvergingsplikten, som opphever taushetsplikt, er hjemlet i straffelovens § 196.

– Selv en nabo har et ansvar for å varsle om alvorlig partnervold, sier Leer-Salvesen.

Også han er veldig kritisk til WHO-anbefalingen til helsepersonell om å ikke varsle uten offerets samtykke.

– WHO oppsummerer forskningen på feltet feil, for det er klar støtte til avvergeplikten i den forskningen som er gjort, sier Leer-Salvesen.

I forskningsprosjektet skal leger, sykepleiere, psykologer, politifolk, barnevern- og krisesenteransatte intervjues om varsling og avverging av partnervold. Også voldsutøverne og ofrenes erfaringer om varsling av partnervold skal undersøkes.

Prosjektet skal ha i alt fire stipendiater på HiMolde og HiVoldas felles doktorgradsprogam i helse- og sosialfag – to i Volda og to i Molde. Videre vil Politihøgskolen ha en stipendiat knyttet til prosjektet. I Volda finansierer prosjektet også to professorstipendiater.

Les hele søknaden for forskningsprosjektet her.