Høgskoledirektør Øyvind Sørensen orienterte sist onsdag ansatte om høgskolens underforbruk på et allmøte på Molde campus. Denne uka kan høgskolesrtyret ta grep ved å øke avsetningene til investeringer. Foto: Arild Waagbø

Slik kan HiMolde bruke 17,4 millioner kroner

Onsdag kan høgskolestyret sette av 14,9 millioner kroner til investeringer og øke forbruket med 2,5 millioner kroner. Da vil høgskolen unngå å betale tilbake 17 millioner kroner til staten.

Nylig avslørte Khrono at Høgskolen i Molde i år måtte betale tilbake 7,7 millioner kroner til Kunnskapsdepartementet (KD) fordi avsetninger til andre formål enn investeringer oversteg 5 prosent av rammebevilgningen ved årets slutt i 2022, og at høgskolen etter første halvår risikerer å måtte betale tilbake 17 millioner kroner på grunn av underforbruk.

Sist onsdag orienterte høgsk­oledirektør Øyvind Sørensen ansatte om saken på et allmøte på Molde campus. Da karakteriserte han det som «sterkt beklagelig» at høgskolen måtte sende 7,7 millioner i retur til staten.

Sørensen sier til Panorama at høgskolestyret 2. november i fjor flyttet 13,8 millioner kroner til investeringer, men at underforbruk i årets to siste måneder likevel førte til situasjonen som endte med tilbakebetaling av millioner.

I et brev fra HiMolde til KD 16. februar i år beskrev Sørensen årsakene til underforbruket slik:

«Ubenyttede midler har i hovedsak bygget seg opp på grunn av at det har tatt lengre tid å få igangsatt planlagte aktiviteter enn det som er lagt til grunn i budsjettsammenheng. Det er flere årsaker til dette. Høyskolen har gjennom de siste årene opplevd en svært god vekst i antall studenter og ansatte. Det har likevel tatt noe tid å øke aktivitetene i tråd med bevilgningsøkningen, for eksempel har både ansettelsesprosesser og investeringer tatt lengre tid enn forutsatt. Samtidig har det vært utskifting i flere sentrale posisjoner blant annet høyskoledirektør og personal- og økonomidirektør. Sistnevnte stilling har vist seg utfordrende å få kompetente søkere til. Det er derfor nå besluttet å lyse ut en ren økonomisjefstilling, og håpet er å få denne snarlig på plass. Vi var også en lengre periode uten innkjøpsrådgiver, som bl.a. også har ansvar for oppfølging av campusprosjekter. Denne ble besatt 1. november 2022. Vi tror at disse momentene vil bidra til at vi igjen kan få ønsket oppmerksomhet og framdrift på bl.a. investeringsprosjektene.»

I brevet ba HiMolde om å få bruke de overskytende 7,7 millioner kronene til investeringsformål, men KD avslo dette.

På allmøtet sist onsdag opplyste Sørensen at det i gjennomsnitt tar ett år å ansette faglig ansatte, og at underforbruket i stor grad er knyttet til dette.

I forslaget til revidert budsjett for 2023, som høgskolestyret skal behandle på styremøtet i Angvik i Gjemnes førstkommende onsdag, foreslår høgskoledirektøren at det skal avsettes av mindreforbruket i 2023 til investeringer som er vedtatt i campusutviklingsplanen og som det ikke er avsatt tilstrekkelig finansiering til.

12,5 millioner kroner ekstra settes av til å investere i et studenthus på Molde campus.

— Fra før har vi avsatt 29,2 millioner kroner til studenthus. Da vi holdt en anbudskonkurranse i sommer, lå tilbudene vi fikk langt over det, sier Sørensen.

Videre foreslås det i revidert budsjett å sette av 1,5 millioner kroner til inventar på Campus Kristiansund og 900 000 kroner til opprusting av kantina på Molde campus. Forslaget innebærer også at driftsutgiftene økes med 2,5 millioner kroner i år.