Professor Hallgeir Gammelsæter er rektor ved Høgskolen i Molde (HiM). Foto: Arild J. Waagbø

Søker om utsatt høringsfrist for ny UH-lov

– Høring på sommeren er helt håpløst, sier HiMolde-rektor Hallgeir Gammelsæter

Kunnskapsdepartementet sendte 29. juni ut et forslag til endring av for endring av modell for styring og ledelse i universitets- og høgskoleloven. Høringsfristen er 15. august og høringstiden blir med det uvanlig knapp: 46 dager.

Les hele høringsnotatet på regjeringens hjemmeside.

– Verken ledelsen eller styret ved høgskolen har vært samlet i høringstiden, så forslagene til lovendringer har vi ikke diskutert, sier Gammelsæter.

Nytt HiMolde-styre

Mandag søkte høgskoledirektør Gerd Marit Langøy departementet om få utsatt høringsfristen til 25. september og skrev blant annet:

«Vi ønsker tid til å behandle vårt høringssvar skikkelig. Vi opplever ikke at den korte fristen midt på sommeren gir oss den muligheten.

HiM byttet styre 1.august i år. Kun 3 av de 11 styremedlemmene fra forrige periode fortsetter i det nye styret. Det nye styret har ennå ikke hatt sitt første møtende møte. Dette er planlagt til 22. september. Av og til (men sjelden) foreligger det saker som HiM sitt styre behandler i «epostmøte». Imidlertid dreier det seg da om relativt enkle og avgrensede saker. Vi synes ikke at denne saken egner seg for en slik behandling, og særlig ikke i et helt nytt styre der flere av medlemmene ennå ikke har møtt hverandre.»

Ekstern styreleder

Departementet endringsforslag innebærer at ekstern styreleder og ansatt rektor skal være hovedmodell for styring av institusjonene i sektoren.

Så sent som på et styremøte 16. desember i fjor gikk HiMolde-styret inn for å beholde to-ledermodellen med valgt rektor/styreleder og ansatt høgskoledirektør, men vedtaket åpner for å vurdere dette på nytt ved en eventuell fusjon:

«Dersom det skulle bli aktuelt for HiMolde å inngå i en større enhet mener styret det er naturlig å ta ledelsesformen opp til ny vurdering.»

– I fjor var det såpass mye usikkerhet rundt strukturprosessen at styret ikke ville endre ledelsesmodellen da. Vi har ikke hatt den prinsipielle diskusjonen og nå får vi trolig ikke tid til det. Da skjer høringen uten vår deltagelse, sier Gammelsæter, som gir uttrykk for at han ser fordeler og ulemper ved begge de to ledelsesmodellene.

Alminnelig flertall

I forslaget til ny lov går departementet også inn for å fjerne kravet om to tredels flertall for at styrene ved universiteter og høgskoler skal kunne fastsette en ny styresammensetning, f.eks. med flertall av eksterne styremedlemmer. Departementet mener det holder med alminnelig flertall.

– Jeg vil tro at akademiske institusjoner vil være på vakt mot det som kan bli oppfattet som svekkelse av fagligheten, men heller ikke dette har blitt diskutert hos oss, sier Gammelsæter.

Mange reaksjoner

Dag Rune Olsen, rektor ved Universitetet i Bergen, sa nylig til avisa På Høyden at han regner med at det blir færre og mindre gjennomarbeidede tilbakemeldinger på grunn av at høringen holdes i ferien og med kort tidsfrist.

Også generalsekretær Hilde Gunn Avløyp i Forskerforbundet reagerte overfor På Høyden på hvordan høringen blir gjennomført:

– Dette var veldig utidig, og vi liker det ikke. Departementet har gitt høringsinstansene en veldig liten mulighet til å behandle høringen på en god måte, uttalte generalsekretær Hilde Gunn Avløyp i Forskerforbundet til samme avis.

Redaktør Tore Oksholen i Universitetsavisa i Trondheim karakteriserte for en uke siden prosessen som udemokratisk.

Panorama lyktes ikke tirsdag i å få en kommentar til måten høringen gjennomføres på fra departementsledelsen.