Knut Hofgaard Eikre (f.v.), Sunniva Nerbøvik (vara), Steffen Lislelid (vara) og Sugina Tharmarajah ble valgt til studentrepresentanter i høgskolestyret, men Steffen Liselid har klaget på feil ved gjennomføringen av valget. Foto: Arild J. Waagbø

Valget av studenter til høgskolestyret kan bli annulert

Studentene har gjennomført valg på representanter til høgskolestyret, men en klage fra student og styrekandidat Steffen Lislelid gjør at resultatet kan bli annulert.

– Vi har mottatt en klage på gjennomføringen av valget, som ennå ikke er ferdig behandlet, sier Øystein Nerland, som leder valgstyret ved Høgskolen i Molde.

Før klagen kom inn, sendte Nerland ut følgende opplysning om resultatet av studentens valg av representanter til høgskolestyret:

«Totalt 130 stemmer levert, derav 125 i urne og 5 digitalt.

LOG: 51 stemmer

ØS: 64 stemmer – hvorav en underkjent

HS: 10 stemmer

Damer:

Sugina Tharmarajah 74 – vinner

Sunniva Nerbøvik 42 – vara

Herrer:

Knut Hofgaard Eikre 55 – vinner

Steffen Lislelid 36 – vara

Ola Eloranta 12

Vegard Øye 11

Sebastian Gustafsson 11

Telling gjort av Studenttingets valgkomité og SiMolde ansatt Grethe Hals.»

Klagen fra student Steffen Lislelid:

 

«KLAGE FOR VALG AV STUDENTREPRESENTANTER FOR HØYSKOLESTYRE VÅREN 2017:

Jeg ønsker herved å sende en formell klage ang. organiseringen og gjennomføringen av Studenttingets høyskolestyrevalg våren 2017, som tok sted fom. torsdag den 20.04 kl: 11:00, tom. mandag 24.04 kl: 12:15 i kantineområde og 90-meterskogen ved Høgskolen i Molde.

Jeg mener at dette valget ikke kan anses som gyldig jf. HiMolde’s eget valgreglement som man finner på høgskolens egen internettside: http://kvalitet.himolde.no/KS_STK003 , som gjelder fom. 1.8.05.

Dette valgreglementet har hjemmel i lov av 1.4.2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (univl.)(Norges lover) og reglement for intern organisering og styring ved Høgskolen i Molde.

Jeg mener at i forbindelse med valget fikk en enkeltstående kandidat til styremedlem vervet i høgskolestyre en betydelig fordel i forhold til de fire andre motkandidatene. Jeg mener at denne enkeltstående kandidaten brukte sin rolle og posisjon til å skaffe seg fortinn- og særfordeler i selve valgprosessen igjennom å organisere og praktisk gjennomføre valget.

Vedkommende innehar allerede vervet som leder av Studenttinget ved HiMolde, og fikk i den forbindelse tilegnet seg særfordeler ved organisering og gjennomføring av selve valget.

Vedkommende organiserte sted og tid for valget, uten at motkandidat ble informert om dette på en fornuftig måte, samt gjennomførte halve valgperioden uten at motkandidat heller var klar over dette. Det ble også forøvrig informert dårlig om praktisk gjennomføring av valget i forkant, da både egne medlemmer internt i Studenttinget, studenter ved HiMolde og flere motkandidater var svært dårlig informert, og noen ikke informert i det hele tatt på en fornuftig måte. Jeg mener at dette var til ugunst for motkandidat sin valgstrategi.

Videre hadde vedkommende organisert seg selv i en administrativ rolle i umiddelbar nærhet av valg urne, noe som jeg mener vil gi vedkommende en ekstra fordeler i forhold til andre motkandidater, da det å fysisk være til stede ved valg urne vil påvirke de studenter som velger å avgi stemme på en indirekte måte. Denne rollen fikk aldri motkandidat muligheten til å ha. Jeg mener at denne uheldige ‘’indirekte’’ påvirkningen er grunn i seg selv til at man ikke burde organisere et valg på en slik måte at man kan stille spørsmål omkring dette. Jeg mener at kandidater med personlig interesser omkring et slikt valg, ikke bør ha noen administrativ rolle ifm. valget de selv stiller til, og at dette taler for vanskelighetene omkring det å bevise om en kandidat bedriver valgkamp ved valg urne eller ikke. Vil da henvise til tidligere praksis og valg, i regi av Valgstyre 2016 i vedlagt vedlegg, som et bedre alternativ.

Jf. Valgreglement, § 1 andre ledd, gjelder dette reglement valg av styremedlemmer ved Høgskolen i Molde. I dette tilfellet gjelder det valg av studentrepresentanter som skal fylle rollen som styremedlem i høgskolestyre. Jeg mener at dette er innfridd.

Jf. Valgreglement, § 2, skal høyskolestyre oppnevne valgstyre for de valg som holdes etter dette reglementet. Dette er blitt gjennomført, og jeg mener at også dette er innfridd.

Jf. Valgreglement, § 3, skal valgstyre fastsetter tidspunkt for valgene og måten de skal gjennomføres på, herunder frister for å fremme forslag på kandidater. Valgstyret fastsetter også den praktiske gjennomføring av forhåndsstemmegivning. I dette tilfellet var det Studenttinget med innflytelse av en enkeltstående kandidat med personlig interesse i valget som stod for fastsettingen av tidspunkt, måten valget skulle gjennomføres på, samt at egne personer internt i Studenttinget stod for den praktiske gjennomføringen av fjernstemming per e-post: leder.tinget@gmail.com. Motkandidat hadde heller ingen formell garanti for at enkeltstående kandidat ikke hadde tilgang til denne e- posten underveis i valgprosessen, da dette er en e-post vedkommende vanligvis disponerer. Jeg anser overliggende argumenter som brudd på § 3 sin hensikt, nemlig å fremme uavhengig organisering og gjennomføring. Legger også til at loven sier ingenting om at dette er oppgaver eller plikter som valgstyre frivillig kan deleger vekk til andre organ internt på høgskolen uten at det fattes enkeltvedtak for det i høgskolestyre.

Kontrollkomité for valget bestod forøvrig av to medlemmer i Studenttinget som selv stilte til valg, og hadde personlig interesser omkring helheten i dette valget. For meg fremstår dette kontrollorgan som inhabilt, og burde ikke hatt kontroll-ansvar i denne valgprosessen. For øvrig opplyser Studenttinget selv at minst en av disse medlemmene disponerte tilgang til e-post for fjernstemming, et oppsamlingssted for stemmer som potensielt kan inneholde navn til disponenten selv.

Det kan også kanskje oppfattes som litt ‘’rart’’ at kontrollkomite og enkeltstående kandidat med lederverv i Studenttinget forvalter valg urne under hele valgprosessen. Bringer, påser sikring og oppbevarer uten at motkandidat får noe informasjon om denne prosessen, eller tilbud om å overse prosessen. Jeg mener også at i dette tilfellet ville det helt klart vært mest hensiktsmessig at de som forvalter valg urna også er uavhengige, eller ikke har noe personlig interesse i valget.

Jeg ønsker også å legge til at posisjonen som styremedlem i høgskolestyre innebærer en betydelig mengde ansvar, innflytelse og økonomisk godtgjørelse, og at det vil være svært uheldig hvis fram stemte studentrepresentanter skal kunne tilegne seg slike posisjoner på en slik ugunstig og fordelaktig måte, nå og i fremtiden. Disse to styremedlem-vervene representerer studentenes rett til medbestemmelse på høgskolen i Molde, og deres demokratiske prosesser.

Jf. § 24, første ledd, kan den som har stemmerett ved et valg, klage over feil som menes begått ved dette. Klage må være fremsatt overfor valgstyret senest en uke etter at valgresultatet er gjort kjent. Jeg er registrert student ved HiMolde, betalt semester-avgift inneværende semester og har derfor stemmerett, og valgresultat ble kjent for meg 26.04 igjennom Studenttingets egen Facebook-side.

Jeg mener på bakgrunn av overliggende argumenter at Valgstyre bør oversende denne klage til klagenemnda, da jeg mener at det er gjort feil ifm. med gjennomføringen av høgskolestyrevalget våren 2017 som har hatt vesentlig betydning for valgresultatet. Jf. § 24, fjerde ledd, Mener klagenemnda at det er gjort feil kan ha hatt vesentlig betydning for valgutfallet, og denne feilen ikke lar seg rette opp ved ny opptelling eller nytt valgoppgjør, skal det holdes nytt valg.

STEFFEN LISLELID, STUDENT»