Lise Lillebrygfjeld Halse (f.v.). Steinar Kristoffersen, Georg Panzer og Heidi Haavardsen er kandidater ved HiMoldes rektorvalg torsdag 11. mai.. Foto: Arild J. Waagbø

Vi må vite hvor kandidatene står

Rektorkandidat Georg Panzer har i et innlegg påpekt at spørsmålet om fusjon eller fortsatt selvstendighet vil være en presserende sak for den nye rektoren. Vi støtter dette synet fullt ut.

Av LISE L. HALSE og STEINAR KRISTOFFERSEN, rektorkandidater

I hans innlegg blir imidlertid undertegnede tillagt syn og holdninger som ikke er fremsatt hverken i innlegg eller i den offentlige debatten. Til velgernes informasjon finner vi det riktig å korrigere og klargjøre noen av de disse påstandene som fremkommer i Panzers innlegg. Siden vi er to forfattere, velger vi å omtale de berørte kandidatene i 3. person i resten av dette innlegget:

For det første: Kandidat Steinar Kristoffersen har ikke uttalt at han er imot fusjon. Derimot har han vært kritisk til prosessen det så langt har vært lagt opp til når det gjelder å sikre at vi finner frem til en optimal løsning på struktursaken for høgskolens vedkommende. Det gjelder blant annet manglende åpenhet rundt forhandlingenes agenda og deltagelse, og usikkerhet rundt hvilke kriterier som skal legges til grunn. De fora der vi er blitt invitert til å delta, har heller ikke vist seg spesielt egnet – de har kanskje tvert imot forhindret effektiv medbestemmelse.  Så har rektorkandidat Kristoffersen sagt at vi står heller sterkt alene enn svakt i en fusjon, dersom vi ikke som et kollegium kan bli enige hverken om premissene eller partnerskapet.

I motsetning til det som påstås i Panzers innlegg, har kandidat Lise Lillebrygfjeld Halse ikke et «personlig prosjekt» om å fusjonere Høgskolen i Molde med NTNU. I tidligere innlegg har Halse fremmet et syn om at fusjon er en svært aktuell strategi i det nye landskapet som har avtegnet seg innen høyere utdanning, og med økte krav til kvalitet og effektivitet i sektoren. Hovedanliggendet til Halse har vært at denne muligheten burde bli utforsket, og har i den sammenheng pekt på NTNU som et interessant alternativ. I rektordebatten har Halse vært svært tydelig på at Høgskolen i Molde må komme styrket ut av en eventuell fusjon.

Det er ikke grunnlag for å likestille Halses påståtte og såkalte «vage ordelag» med at kandidaten skulle bli «blind» for de negative sidene ved en eventuell fusjon. Kandidaten har intet ønske om å nedtone de vanskelige problemstillingen i denne viktige saken. At dette kan bli en krevende sak var da også en viktig grunn til at Halse frivillig brakte dette opp på allmøtet, fremfor å skjule eller være «blind» for de negative sidene. Spørsmålet fra salen under kandidatpresentasjonen handlet generelt om den viktige rollen som administrasjonen spiller i vår organisasjon, ikke spesielt om konsekvensene ved en fusjon. Kandidaten er av den oppfatning at for å levere god utdanning og forskning, spiller en de administrativt ansatte en svært viktig rolle i vår organisasjon.

Vi ønsker en informativ debatt om fusjonsspørsmålet, hvor det legges vekt på saklige og gode argumenter for å belyse saken, i tråd med god debattskikk. I rektorvalget mener vi det er viktig at kandidatene er tydelig på hva de mener om denne saken, siden det vil ha stor betydning for høgskolens fremtid, og argumentere for ståstedet på en saklig måte. En «avventende tilnærming» innebærer at velgerne ikke vet hva de faktisk velger når rektor som styreleder senere skal stemme over saken. Da er ikke en «avventende tilnærming» en dyd, men kan snarere bidra til å forlenge en uavklart situasjon som har preget organisasjonen i mange år allerede.

Det er ikke et fortrinn å mangle synspunkter. Som Panzers motkandiater ønsker vi faktisk å få vite hvor han står i disse sakene. Vi vil tror at flere av høgskolen ansatte og studenter er av samme oppfatning.

2 kommentarer til “Vi må vite hvor kandidatene står”

  1. Med avventende holdning mener jeg at jeg ikke har konkludert. Rektor og høgskoledirektør skal i samråd med hverandre gjøre en innstilling til styret om man bør vedta eller ikke vedta en fusjon. Det bør gjøres etter at reelle forhandlinger har funnet sted. Slik jeg oppfatter de øvrige kandidatene ønsker de at jeg skal konkludere nå og eventuelt ombestemme meg senere når forhandlingsresultatet er klart og avdelingene har kommet med sine innspill. Det er jeg uenig i.

    Jeg oppfattet Kristoffersen slik at han var negativ til fusjon med NTNU. Jeg beklager at jeg misforstod det. Jeg forstår det da altså slik at han er positiv til en fusjon med NTNU.

    Når det gjelder hvorvidt svaret knyttet til hvilken betydning fusjonen ville få for administrativt ansatt var vagt eller konkret, så kan enhver se på på Panoramas opptak på slutten av debatten og danne seg en oppfatning om det.

    1. Jeg synes ikke det passer seg at rektorkandidater på ny skal måtte forsvare seg selv i kommentarfeltene her (her antydes det på ny at en rektorkandidat muligens var «vag», så ja kanskje ikke så dumt for folk å se Panoramas opptak for å danne sin egen mening). Så jeg skal gjøre et unntak og selv kommentere med KUN denne kommentaren (kommer ikke til å delta i en debattråd som ruller og går). Når kandidater presiserer sine standpunkt i innlegget ovenfor så foreslår jeg at Panzer leser sitt eget innlegg om debattskikk fra en stund tilbake. Der siterer jeg: ”I henhold til god debattskikk bør man alltid vise respekt for sin meddebattant og
      tolke han i beste hensikt”. Så da foreslår jeg at dette gjøres fra ovenfornevnte også og så får en heller ta meningsbrytninger i et mer passende forum som i en rektordebatt som jeg nå forstår er planlagt skal avholdes. Godt valg!

Det er stengt for kommentarer.