Rektor Steinar Kristoffersen i aksjon på dagens møte i høgskolestyret. Foto: Arild J. Waagbø

Rektor-tanker falt i god jord hos de eksterne i styret

Da rektor Steinar Kristoffersen i dag presenterte sine tanker rundt HiMoldes fremtid på møtet i høgskolestyret, høstet han ros fra de eksterne styrerepresentantene.

Kristoffersen tegnet et lett dystert bilde av HiMoldes nå-situasjon, da han pekte på sånt som liten vekst i studentmassen, et skrantete omdømme og forekomsten av det han omtalte som «mekanisk publisering», altså forskning som ikke siteres eller brukes av andre.

Videre erklærte han at han vil jobbe for å lykkes med Campus Kristiansund, at en økning i studentmassen fra 2500 til 5000 bør være mulig. Han viste i den forbindelse til Halden og Volda, som han sa har henholdsvis fire og to ganger så mange studenter som Molde.

Han la fram idéer om nye bachelorgrader som blant annet helsediagnostikk (sykepleie/IT), helseledelse (logistikk/sykepleie) og personlig trenger (sykepleie/sport management).

– Det er styret som skal bestemme hva vi skal satse på, sa Kristoffersen.

Steinar Kristoffersen vil ha fulldigitalisering av HiMoldes kurstilbud. Foto: Arild J. Waagbø

Videre sa Kristoffersen at han har tvilt seg frem til at det er riktig å fulldigitalisere kurstilbudene ved HiMolde, først enkeltemner, og etterhvert hele gradsutdanninger.

Han ga uttrykk for at han tror at gradsutdanninger vil bli mindre viktige i årene som kommer, men at studentene vil ta fagutdanninger mer «sideveis».

Kristoffersen ga også uttrykk for at han mener at det er problematisk at brukes for store ressurser på å tilby kurs med få studenter, samtidig som høgskolen har kapasitetsproblemer når nærings- og arbeidslivet etterspør fagansattes tjenester.

– Vi har timelærere som underviser i fag med svært mange studenter. Er det gjennomtenkt? spurte Kristoffersen.

Kristoffersen sa også at han mener det er viktig å drive organisasjonsutvikling på høgskolen, og sa at det er forskjell på å drive og å styre høgskolen.

– Det bør være mulig å implementere styrets beslutninger i organisasjonen, sa Kristoffersen.

Arne Jakobsen, ekstern representant i styret, erklærte etter rektors redegjørelse at han var «imponert» over det han hadde hørt.

Terje Dyrseth, også ekstern, sa at han er glad for at Kristoffersen vil rydde opp i det Dyrseth selv tidligere har omtalt som «navlebeskuelse» i høgskoleorganisasjonen.

Også Berit Brendskag Lied og Hilde Aspås, begge eksterne, sluttet seg til hyllesten. Lied mente at det er viktig å ta tak i arbeidet med høgskolens omdømme, for hun mener at fusjonsstriden har fått organisasjonen til å fremstå som et «hvepsebol». Aspås konstaterte at det var «oppløftende» å høre hva Kristoffersen tenker om høgskolens fremtid.

Elin Mordal (t.h.) og Hilde Aspås på dagens møte i høgskolestyret. Foto: Arild J. Waagbø

De ansattes representanter i styret var imidlertid mye mer tilbakeholdende etter rektors redegjørelse.

– Jeg kjenner meg ikke helt igjen i mye av det du sier, sa Elin Mordal, og ga uttrykk for at HiMoldes omdømme er godt.

Hun pekte på at andre institusjoner ikke har lykkes i å få godkjent doktorgradsutdanning i helsefag, slik HiMolde har klart i samarbeid med HiVolda.

Også Harald Martin Hjelle ga uttrykk for skepsis:

– Jeg stiller meg tvilende til at gradsutdanninger ikke vil være viktige fremover, og syns det er viktig for arbeidet vi skal gjøre at vi har en felles virkelighetsforståelse.

Studentene Steffen Lislelid (foran) og Beate Sunde på dagens styremøte. Foto: Arild J. Waagbø

Studentrepresentantene, Steffen Lislelid og Beate Sunde, ga sin fulle støtte til Kristoffersens tanker om heldigitalisering av kurstilbudet.

– Digital satsing er bra! Jeg kan sitte her i dag på grunn av HiMoldeX, for jeg skulle egentlig ha vært på forelesning, sa Lislelid.

Etter debatten sluttet et enstemmig styre seg til følgende vedtak:

«Styret ber om at følgende utredes nærmere, og legges frem for styret for beslutning ved en senere anledning:

  • Oppfølging av kvalitetsmeldingen, med spesiell fokus på digitalpedagogisk kompetanse hos ansatte
  • Digitalisering av undervisning og forskning
  • En ny målstruktur som deler sektormålene i nye virksomhetsmål, og gir hver avdeling/enhet tydelige mål på hvordan de skal medvirke til at HiMolde når sine overordnede mål
  • Vurdering og harmonisering av studieprogrammene
  • Omdømmebygging»

Også arbeidet med tilnærmingen mot NTNU ble behandlet på dagens styremøte. I den saken ble styrets vedtak slik:

«Styret anser at prosessen så langt i høst gir et godt grunnlag for et utvidet samarbeid med NTNU, og at en fusjon på sikt kan være en naturlig konsekvens av et tettere faglig samarbeid. Styret mener det i lys av dette ikke parallelt skal utredes andre fusjonsalternativer nå.

Styret mener det er positivt å inngå en utvidet samarbeidsavtale med NTNU og ber ledelsen og fagmiljøene jobbe konkret med dette nå. Styret ber om å få samarbeidsavtalen til behandling så snart som praktisk mulig.»

2 kommentarer til “Rektor-tanker falt i god jord hos de eksterne i styret”

  1. Jeg skal være veldig forsiktig med å kommentere eller forsøke å rette på oppslag og artikler i Panorama. Redaksjonen står helt fritt, selvfølgelig, og ikke minst, oppfatningene (og min egen hukommelse) når det gjelder hva som ble sagt, kan variere. Når jeg skriver dette er det heller ikke uttrykk for at jeg har vurdert og anser som et nøyaktig referat fra styremøtet, det som *ikke* er kommentert her. Men siden det diskuteres livlig på huset: Jeg tror ikke jeg sa, og mente i alle fall ikke, at det bedrives «mekanisk publisering», hverken her eller andre steder. Jeg er usikker på hva det ville være i så fall. Derimot sa jeg nok at jeg tror man i fremtiden ikke vil drive mekanisk *telling* av publikasjoner på nivå 1 og 2, men at individuell vurdering av kvalitet (impact, citations) og anvendelser, vil bli viktigere. Dette er i tråd med trendene internasjonalt. Forøvrig tror jeg man skal være oppmerksom på forskjellen mellom at jeg eller andre styremedlemmer formidler hva vi *tror* kan skje i fremtiden og det vi *ønsker* skal skje, og ikke minst hva vi personlig mener og hva vi blir fortalt av andre at *de* mener. Begge deler kan være stikk motsatt av hverandre, uten at det kommer tydelige frem i Panorama, og dessverre forsåvidt også i de originale innleggene. Det kan skyldes tidspress, manglende presisjon i naturlig språk eller (oftest for min del) at forfatter/foredragsholder er uheldig når noe skal formuleres muntlig og på sparket. Jeg håper dette er oppklarende, og vil innstendig oppfordre alle som reagerer negativt på noe som det sies eller skrives er sagt på styremøtene, av styremedlemmer eller meg, om å komme og konfrontere meg direkte eller be om en forklaring eller kommentar. Da tror jeg mye friksjon og frustrasjon kan unngås. Vennlig hilsen, Steinar

Det er stengt for kommentarer.