Fra venstre: Katrine Bjørnbakk (ny i høgskolstyret fra høsten), Steffen Lislelied, Øyvind Magnussen (ny i høgskolestyret fra høsten) og Beate Sunde. Foto: Privat

Studenthus og inkluderings-garanti?

Takk for tilliten, og lykke til! Studentene ved Høgskolen i Molde blir prioritert!

Av STEFFEN LISLELID og BEATE SUNDE, studenter ved HiMolde

Det kan vi som sitter som studentrepresentanter i høyskolestyret i dag bekrefte. I vår periode har høgskolen hele veien hatt studentene som førsteprioritet og besluttet en rekke gode tiltak på studentens vegne.

Dette er beslutninger som forbedrer og fremmer et allerede godt studiemiljø, engasjerer og oppfordrer studenter til å ta del i et mer sosialt liv ved siden av skolen, gjøre studentens studiehverdag både mer praktisk og innholdsrik, styrker kvalitet og relevans i undervisningen, og opprettholder et bredt og godt tilbud som sikrer studentenes attraktivitet både nasjonalt og internasjonalt etter endt studie. Vårt inntrykk er at styret har hatt en svært studentvennlig holdning som blir lagt stor vekt på og kommer godt til syne under de aller fleste diskusjoner og store veivalg.

Likevel er det fremdeles viktig at studentene ved høgskolen er engasjerte og forsetter med å gi tydelig uttrykk for sine meninger i en ellers hektisk hverdag. Høgskolen er under konstant utvikling og flere sentrale ‘’maktpersoner’’ byttes ut hvert eneste år. Som student ved Høgskolen i Molde må vi derfor hele tiden følge med på det som skjer og ikke ta for gitt det arbeidet som gjøres, verken i dag eller i fremtiden. Spesielt det arbeid som angår de studentene som studerer ved høgskolen nå, men også for de som kommer etter.

LES MER: Bjørnbakk og Magnussen inn i høgskolestyret

Vi oppfordrer alle studenter til å uttrykke sine meninger, både konstruktive og ikke, igjennom sentrale kanaler som Studenttinget eller Studentersamfunnet, eller dirkete med de nyvalgte studentrepresentanten, slik at de kan diskuteres og løftes opp i systemet på en fornuftig måte.

De mest studentrelevante sakene som er blitt behandlet i høyskolestyre den siste tiden er:

  • Stor satsning på studentvelferd: Økes fra 605 000 NOK (2017) til 1 090 000 NOK (2018). Økning av bevilgninger til iStudent, æStudent, Studenttinget, studiemiljøkoordinator og sosialrådgiver.
  • Stor satsning på digitalisering: Høgskolen investerer 3 635 000 NOK i IT. Går blant annet til: Canvas, HiMoldeX, digital eksamen, nye datamaskiner og annet IT utstyr.
  • Hjelpelærerordningen styrkes og videreføres: Økes med 89 000 NOK. Hjelpelærerordningen omfavner avdelingene LOG, ØS og HS ved HiMolde. Studenter lønnes for engasjement.
  • Ny og utsatt eksamen: Ny praksis prøves ut. Konte-eksamen gjennomføres på starten av hvert semester istedenfor på slutten, som har vært tidligere praksis.
  • Masterprogram innen økonomi og administrasjon styrkes og videreføres: Ny professor tilsettes, og utdanning og tildeling av siviløkonom tittel til studenter ved HiMolde forsetter.

Til slutt ønsker vi å benytte anledningen til å utfordre de nyvalgte studentrepresentantene og det nye høyskolestyre til å ta stilling til følgende i den kommende perioden:

Studenthus: En seriøs gjennomgang av mulighetene for å etablere et studenthus i Molde. Ta stilling til økonomiske, etiske og strategiske utfordringer knyttet opp til dette. Gjennomføre spørreundersøkelse og forhøre seg med aktuelle interessegrupper.

Videre ønsker vi også å utfordre det nyvalgte styret til Studentersamfunnet i Molde til å ta stilling en inkluderings-garanti i deres kommende periode:

Inkluderings-garanti: Være først i Norge til å gi alle studentene ved høgskolen en formell garanti for at de studenter som måtte ønske det, skal få lov til å ta del i det sosiale livet og frivillige arbeidet som Studentersamfunnet i Molde omfavner på en meningsfull måte, samt motarbeide rekruttering på bakgrunn av popularitet, sosiale relasjoner eller ‘’trynefaktor’’.  Dette i lys av – og som reaksjon på – den siste tidens diskusjon om studiemiljø ved NHH, ref: ‘’Et nikkedukkehjem’’.

Vi takker for tilliten for denne gang og ønsker de ny-valgte studentrepresentantene og styrene lykke til i sin kommende periode!