Rektor Steinar Kristoffersen ved Høgskolen i Molde i aksjon på dagens åpningsseremoni ved inngangen til et nytt studieår. Foto: Arild J. Waagbø

Rektors tale: «Dere er nå studenter, ikke elever»

Les talen rektor Steinar Kristoffersen holdt til nye studenter på dagens åpningsseremoni i Molde:

«Kjære nye studenter!

Velkommen til Høgskolen i Molde og velkommen til et nytt studieår. Velkommen også til de som allerede er studenter hos oss, og til tilreisende og fastboende som ønsker å bli bedre kjent med oss.

Welcome dear international students who have come to complete a master degree, and all ERASMUS exchange students. Welcome to Molde. Please take this opportunity to get to know us well, expererience what this fantastic region has to offer and participate in the cultural programs offered by institutions and societies at the college and in the city. Your perspectives are valuable to us and we thrive on international influences. Most of you already have had student experience and therefore I gamble that you will manage quite well with the intuitive translation you may make of my speech, when I continue in Norwegian.

De fleste av dere kommer fra videregående skole og skal fortsette det som så langt har vært en hovedsakelig teoretisk utdannelse. Noen har forventninger om at høyere utdanning innebærer ytterligere et steg i retning av teoretisk fordypning, og at nå gjelder det å pugge flere formler og lese tykke kjedelige bøker med kryptiske eller mangelfulle illustrasjoner. Det kan nok hende at dere må gjøre det også, men det er ikke det viktigste delen av studier på det nivået dere begynner nå.

Dere er nå studenter, ikke elever. Det betyr at dere skal få et forhold til den kunnskapen dere tilegner dere som er forskningsbasert. Vi driver forskningsbasert undervisning. Det betyr ikke bare at kunnskapen vi formidler er basert på forskning som er gjort tidligere – det betyr at dere nå skal få undervisning av aktive forskere, at pedagogikken vi bruker skal involvere dere i et samarbeid med dem og at dere skal lære som vi forsker, det vil si ved å stille spørsmål ved om det dere lærer virker rimelig sammenlignet med tidligere teorier og observerbar praksis!

Dere må nå begynne å reflektere over om det dere tidligere har lært, om det dere ser og hører fra andre, leser på Wikipedia eller ser på YouTube, støttes ellers forkastes av empiri. Det er en praktisk øvelse. Det er en sosial aktivitet. Det krever refleksjon og kritisk tenking. Det er dette det innebærer å studere ved en høgskole eller et universitet.

Vi driver forskningsbasert undervisning. Det betyr at dere ikke skal pålegges hele ansvaret for egen læring, selv om dere heller ikke kan fraskrive dere å dele dette ansvaret med oss. Vi skal sette dere i stand til å lære på den måten jeg nettopp har beskrevet. Det betyr at vi skal være samvittighetsfullt til stede for dere, i klasserommet, til veiledning og som studiemiljø – og at vi skal formidle de grunnleggende ferdighetene og kunnskapen som dere trenger for å forske selv, på en forståelig og effektiv måte.

Vi skal formidle denne kunnskapen på en måte som utfordrer dere, og flytter noen grenser for hva dere selv trodde dere kunne lykkes med før dere kom. Men det innebærer to ting. Når vi skal undervise på en måte som dere utfordres av, så må undervisningen være gjensidig aktiviserende, noen ganger vanskelig og noen ganger uventet både i form og innhold. Vi ønsker både som lærere og lærende i felleskap stadig å finne nye angrepsvinkler. Det krever også tilbakemeldinger om hva som virker, og hva som ikke gjør det – studenter og undervisere må snakke sammen. Åpenhet og respekt for hverandre er en forutsetning for at vi skal lykkes.

Som dere vet har det siste året også i vår sektor vært preget av en nødvendig utlufting av uakseptable holdninger til hva studenter skal tåle og undervisere kan ta seg til rette med, og det ville være naivt å mene at det ikke er nødvendig med en påminnelse. Ingen studenter ved Høgskolen i Molde skal tåle uønsket seksuell oppmerksomhet eller andre typer trakassering. Ingen ansatte har rett til å mobbe studenter eller kollegaer og jeg ber om at dere bruker studentrådgiver, medstudenter, tillitsvalgte eller kommer direkte til meg dersom dere mener dere utsatt for noe slikt, som enkeltstudenter eller gruppe. Vi vil ta tak i det vi blir gjort oppmerksomme på, umiddelbart.

Vi vil at dere skal få den kunnskapen dere søker og utdanne dere her hos oss til et spennende yrkesliv. Da må dere gjøre en stor innsats selv, på forelesninger, i seminarer, praktiske øvelser og på lesesalen. Dersom dere på tross av dette ikke får de resultatene dere håper på, så vil vi forsøke så langt det lar seg gjøre å forbedre vår pedagogiske tilnærming – og det krever at dere sier tydelig fra om noe ikke fungerer. Benytt denne muligheten.

Vi vil at dere skal trives i Molde. Da må dere være sosialt aktive. Dere må snakke med hverandre og med oss og veldig, veldig gjerne bruke studentforeningene, de studentpolitiske organisasjonene, tillitsvalgte, kvalitetsteam og idretten til å engasjere dere selv i studentvelferden.

Vi vil at dere skal lykkes. Først da, og ikke før, har vi ved Høgskolen i Molde lykkes.

Ha et suverent studieår.»