Styret ved Høgskolen i Molde holdt strategisamling og styremøte på Molde fjordstuer torsdag og fredag sist uke. Foto: Arild J. Waagbø

Styret går for vekst i antall studenter og logistikk på alle studieprogram

Etter strategisamlingen og styremøtet i høgskolestyret torsdag og fredag, er det satt som mål at alle HiMolde-studenter skal få logistikkompetanse fra høsten 2020.

Dette går fram av det andre forslaget til utviklingsavtale med Kunnskapsdepartementet, som ble vedtatt av høgskolestyret fredag.

Det er tre hovedmål i HiMoldes forslag til utviklingsavtale:

 • Videreutvikle studieporteføljen og øke utdanningskvaliteten
 • Bidra til regional utvikling
 • Alle studenter ved HiMolde skal gis logistikkompetanse

Last ned hele forslaget her. (PDF)

Rektor Steinar Kristoffersen ga klart uttrykk for at han ønsker vekst i antallet HiMolde-studenter på torsdagens strategisamling. Han mener strategisk vekst vil gi høgskolen enda bedre studenter.

Dekan Svein Bråthen ved Avdeling for logistikk har som mål at avdelingen skal være ledende på logistikk i Europa, og ble heiet på av styremedlem Arne Jakobsen. Jakobsen ser gjerne at HiMolde blir verdensledende på feltet. Foto: Arild J. Waagbø

Da han oppsummert innspillene fra dekaner og andre på strategisamlingen torsdag, konkluderte han med at styremedlemmene blant annet er enige om at studentvekst er viktig, og at man må øke antall studenter fra EU-området.

– Vi har ikke en komplett strategi for høgskolen til helga, men i løpet av høsten skal det bli, sa Steinar Kristoffersen etter torsdagens samling.

Fredag behandlet styret strategien for 2018 til 2023  formelt, og fattet da følgende vedtak som nå går ut på høring i institusjonen:

«Styret takker avdelingene for innspillene, og ønsker å samordne dem i et styringsdokument som skal gjelde for de neste fem årene, dvs en Utviklingsstrategi 2018-2023. De tre fagavdelingene, EUV og administrasjonen bes gi sine innspill til utviklingsstrategien.

Styret mener at følgende momenter bør tas inn i utviklingsstrategien:

 • Vekst kan gi strukturell og økonomisk robusthet, regionale ringvirkninger og god utøvelse av samfunnsoppdraget. En faglig forsvarlig vekst kan realiseres gjennom bedre søkertall, større opptak, flere studieprogrammer eller internasjonale tilbud. Utviklingsstrategien må for hver avdeling angi konkrete vekstambisjoner.
 • Revisjon og nyutvikling av studieprogrammer/etterutdanningstilbud skal gjøres i samarbeid med det arbeidslivet som er avtagere av de kandidatene som vi utdanner. Avdelingene bes redegjøre for hvordan dette best kan gjøres, herunder hvordan næringsklynger, kommunene og helseforetakene skal involveres.
 • Hvordan vi skal kunne fristille/motivere ressurspersoner til å bidra i EUVs aktiviteter, oppdrags- og bidragsprosjekter, samt initiering/søknader om forskningsrådsfinansiering som kan bidra til å styrke doktorgradsprogrammene våre.
 • Campus- og studiemiljøutvikling både i Kristiansund og Molde. I Kristiansund skal HiMolde bidra i prosjektet Campus Kristiansund ved å utvikle nye programmer i samarbeid med regionalt arbeidsliv på Nordmøre og vi ønsker beskrevet hva økt tilstedeværelse og organisatorisk kapasitet der kan innebære.
 • Digitalisering, for både undervisning og administrative prosesser.
 • Bidrag til å heve de formelle pedagogiske kvalifikasjonene og forbedret gjennomføring av alle typer undervisning.
 • Beskrive hvordan den forestående revisjonen av kvalitetssystemet skal bidra til en kvalitetskultur, og gi bedre resultater i studiebarometeret og kandidatundersøkelsen.
 • Bidrag til, og utnyttelse av, samarbeidsavtalen med NTNU når den kommer på plass, ikke minst til felles prosjekter som får ekstern finansiering.
 • Internasjonalisering, inkludert stimuleringstiltak for utveksling av ansatte og studenter.
 • Innen studiestart høsten 2020 skal alle HiMoldes studieprogram være gjennomgått med mål om få relevant logistikkompetanse inn i det enkelte studium.
 • Avdelingene bes beskrive sine mål for hvert enkelt studieprogram mht:
 • Logistikk som et eget emne på studiet
 • Logistikk som en integrert del av et annet emne, tilpasset de logistikkmessige utfordringer fagfeltet har

Utover dette ber styret avdelingene og administrasjonen spille inn egne punkter, eventuelt at utvalget tar utgangspunkt i de notatene som var forberedt til styrets strategisamling.

Arbeidet bør munne ut i en overordnet handlingsplan for hvordan de strategiske utviklingsmålene skal nås, dvs at de hver for seg gis en form som følger

 • Tematiske mål, samlet eller individuelt for avdelingene
 • Kommentarer og forklaringer, avdelingsvis eller av koordinerende arbeidsutvalg
 • Strategisk handlingsplan og milepæler
 • Kritiske forutsetninger/behov og mulige samarbeidspartnere og finansering

Styret ber ledelsen sette sammen et arbeidsutvalg som sammenfatter innspillene fra avdelingene og administrasjonen, og legge det frem for styret til i ett samlet dokument, som i form og omfang er egnet både til styringshjelp og ekstern profilering.

Styret ønsker Utviklingsstrategien lagt frem på første styremøte i 2019.»

Pro-rektor Heidi Hogset presenterte utredningen fra Ledelsesmodellutvalget på styremøtet fredag. Foto: Arild J. Waagbø

Pro-rektor Heidi Hogset presenterte Ledelsesmodellutvalgets utredning på styremøtet. I det vesentlige handler saken om hvorvidt HiMolde skal ha valgt eller ansatt rektor.

LES MER: Utvalgsflertall går inn for valgt rektor

Under debatten som fulgte sa eksternt styremedlem Berit Brendskag Lied at noen (ingen ble nevnt) har gitt uttrykk for at hun og Heidi Hogset er inhabile når saken skal opp til endelig behandling i høgskolestyret 25. oktober i år. Lied og Hogset var i mindretall i utvalget, og går inn for at HiMolde får ansatt rektor når Kristoffersens rektorperiode er over sommeren 2019.

Høgskoledirektør Gerd Marit Langøy sa at hun ikke hadde foreslått at Lied og Hogset skulle bidra i utvalget om dette ville gjøre dem inhabile når saken skal styrebehandles, men sa at habilitetsspørsmålet for de to vil bli uredet før saken kommer opp i oktober.

Professor Harald Martin Hjelle foreslo på styremøtet at ledermodellsaken (som også skal ut på høring) debatteres på et allmøte ved HiMolde, og mandag bestemte ledergruppa at det blir allmøte om saken på campus onsdag 26. september klokka 12 til 14.

– Jeg syns dette har vært to svært produktive dager for styret, sa Steinar Kristoffersen etter møteslutt fredag ettermiddag.

Inhabile? Noen skal ha stilt spørsmål ved Berit Brendskag Lied (midten) og Heidi Hogsets habilitet i ledermodellsaken, etter at de to har bidratt til å utrede den overfor styret. Her med studiesjef Sissel Waagbø (t.v.) på styremøtet fredag. Foto: Arild J. Waagbø