Rektor Steinar Kristoffersen (t.v.) og prorektor Jeanette Varpen Unhjem fotografert ved den formelle åpningen av studieåret i 2019. Arkivfoto: Arild Waagbø

«Takk for formidabel innsats for studenter og samarbeidspartnere!»

HiMolde-rektor Steinar Kristoffersen ser på utvklingen ved høgskolen, takker ansatte for innsatsen og ønsker god sommer:

Professor Steinar Kristoffersen er rektor ved HiMolde.

«Da er vi i ferd med å avslutte et nytt undervisningsår, som igjen har vært alt annet enn rutinepreget. Både hos oss og andre steder har det vært snakket mye om pandemien, og det har vært stille på lesesalene altfor lenge. Likevel vil jeg påstå at Covid-19 har på ingen måte forårsaket passivitet på våre campuser. 2020/21 har tvert imot vært et år der det har skjedd veldig mye på våre studiesteder.

Høgskolen i Molde ligger i det som nå er lansert som «Bærekraftsfylket Møre og Romsdal». Vi er som en følge av dette invitert til å jobbe mer systematisk enn tidligere med bærekraftsmålene, blant annet basert på egne indikatorsett for kommunene utviklet av FN-initiativet «United 4 Smart Sustainable Cities» (U4SSC). I kjølvannet av det kan det dukke opp spennende muligheter, blant annet for internasjonal studentutveksling.   

Vi samarbeider nå mye tettere enn før om innovasjon og anvendt forskning med gründere, bedrifter og kunnskapsaktørene i Møre og Romsdal, som en følge av at vi er blitt mer aktive med vår egen TTO (Technology Transfer Office). Den deltar i tre nasjonale kompetanseprosjekter, der vi blant annet ser at vi kan bidra godt inn i satsingen på tare som en verdifull marin ressurs på Nordmøre. Det ser ut til at vi nå har bedre beredskap og støtte til kommersialisering av offentlig finansiert forskning hos oss.

Høgskolen i Molde er også navet i et partnerskap om studentoppgaver og gjesteforelesere med 20 IT-bedrifter i molderegionen. Der ser vi nå på mulighetene til å invitere fem av bedriftene til enhver tid inn med en ansatt i 20%-stilling hos oss.

Visjonen som vi vedtok i 2019, «Kunnskap for bærekraft og innovasjon», har med andre ord vist seg å passe godt, samtidig som de viktigste elementene i den strategien vi vedtok i 2019, er i ferd med å konkretiseres.

Vår tydeligste profil er at vi er vitenskapelig høyskole i logistikk. Denne statusen vil vi forsvare og forsterke, også internasjonalt. I tråd med utviklingsavtalen er logistikkunnskap mer sentralt enn før, i de fleste av studieprogrammene våre. Vi har også svært godt kjente miljøer innen sport og helse, og ikke minst der miljøene samarbeider om innovasjon og utvikling av studieprogramporteføljen.

Forskningen ved Høgskolen i Molde er svært god. Avdelingene publiserer mye og enkelte miljøer betydelig over nasjonalt gjennomsnitt per faglige årsverk for sammenlignbare institusjoner. Dette tror vi er et resultat av tydelige ambisjoner og internasjonale relasjoner i både forskning og undervisning. Det tror jeg også på sikt vil gjøre oss veldig mye mer attraktive for arbeidslivet og studentene – enten det forskes på lokalt unike praktiske og tekniske utfordringer eller mer generelle og teoretiske problemer.

Vår undervisning skal sette studenten i sentrum. Den skal engasjere og bidra til akademisk dannelse, samtidig som studentene tilegner seg relevante kunnskaper og ferdigheter.

NOKUT godkjente nylig det systematiske kvalitetsarbeidet ved høgskolen. Det var en lærerik prosess og et inspirerende resultat, som viser at vår kvalitetsforståelse og -kultur er sterk. Jeg har i denne sammenhengen lyst til å kommentere Studiebarometeret. Flere programmer der vi enkelte år tidligere har hatt svake resultater, har gjennom stor oppmerksomhet mot studentene behov, systematisk analyse, og hardt arbeid i avdelingene, forbedret seg betydelig. I år hadde vi i noen veldig få programmer som skilte seg ut. Noen av studentene i undersøkelsen var fra en midlertidig innpassing til ny bachelor fra et årsstudium, som i en årrekke alene har hatt nesten 10% av høyskolens studenter hos seg. Fagmiljøet vårt har gjort en kjempeinnsats for studentene sine det siste året. Jeg syns det er på sin plass å takke for innsatsen, heller enn å bruke for mye tid på å beklage seg over at vi ikke ble bedre enn gjennomsnittet igjen i år. Vi kommer uansett til å stille bedre forberedt nå til høsten, og er innstilte på å tildele mer ressurser der de trengs mest.

Siden undervisningen er forskningsbasert, skal vi også så tidlig som mulig la studentene være med på forskningsprosjektene. En måter vi har gjort det på, er å opprette elleve trainéestillinger sammen med Molde kommune, på seks forskjellige prosjekter i smartbyprogrammet. Vi er kjent for å ha mye undervisning som bygger på spennende caser. Nå tror jeg vi kan se neste studieår i møte med forhåpninger om å gjenoppta tettere kontakt med samarbeidende virksomheter, i form av fysiske møter, workshops og seminarer.

Vi har ikke hatt nok inntekter fra eksternt finansiert prosjekter, og i etatsstyringsmøtet med Kunnskapsdepartementet var dette blant de tydeligste tilbakemeldingene. Vår strategi tilsier også at vi må gjøre en mer samordnet innsats for å styrke vår eksterne finansiering, både internasjonalt, nasjonalt og regionalt. Strategiske budsjetter brukes nå mer målrettet til forprosjekter som skal resultere i økt kapasitet og mer ekstern finansiering. Dette tar tid, selv om det prioriteres høyt i hver søknadsrunde. Vi begynner å kunne se at vi lykkes, og har det siste året blitt med som partner i flere EU-prosjekter. Det ser vi frem til skal gi mange positive ringvirkninger de neste årene.

Vi har som mål at vi skal ha attraktive studieprogrammer for studentene og arbeidslivet, men også at vi skal være den viktigste leverandøren av «Kompetanse for et samfunn i endring». Regional utvikling er et sentralt punkt i utviklingsavtalen vi har inngått med Kunnskapsdepartementet. I samarbeidet vi har med fylkeskommunen er god tilgang på relevant utdanning blitt et helt sentralt punkt, blant annet i arbeidet med å utforme en kompetanseallianse sammen med partene i arbeidslivet, KS og klyngene.

Vår rolle som en desentralisert tilbyder av utdanning er styrket ved at vi de siste årene har vi signalisert at vi vil være tydelig og selvstendig til stede i Kristiansund, og at vi ser på det som et studiested på linje med Molde Campus. Vi har utvidet porteføljen i Kristiansund med videreutdanning i helsesykepleie og en bachelor i sirkulærøkonomi. I tillegg kommer det nå et årsstudium i juss og økonomi, og i velferdsteknologi og digitalisering.

Vi ønsker å styrke vår egen virksomhet innen desentralisert undervisning, og mener at vi lykkes godt med det. Det har vært holdt kurs for arbeidsledige og permitterte gjennom BIO2-ordningen i samarbeid med Møreforsking, fylkeskommunen og DIKU. Med en ny bevilgning på 8,3 millioner fra Kompetanse Norge, skal vi ytterligere øke fleksibiliteten i sentrale programmer hos oss.

Digitaliseringen vi har fått til det siste året viser at vi har tilegnet oss betydelige bedre kompetanse på dette området.  I tiden fremover vil vi kunne styrke oss ytterligere både didaktisk, teknologisk og sosialt slik at vi kan tilby et produktivt og sosialt læringsmiljø, og gode betingelser for studentaktiv læring i hybride undervisningsformer. Vi ser allerede at det gir resultater. Enkelte emner har bedre gjennomstrømming og resultater enn før pandemien.

Vår strategi sier også at vi skal bygge en solid organisasjon, som vi tror må bygges rundt tilstedeværelse, synlighet og involvering. Flere rekrutteringsstillinger med ekstern finansiering kan bidra til det. Vi skal dessuten fortsette å utvikle gode støttefunksjoner, blant annet innen HR og prosjektledelse. De fysiske omgivelsene, arbeidsmiljøet og infrastrukturen for forsknings og undervisning må hele tiden utvikles videre.

Høgskolen i Molde er inne i en veldig god periode, og både departementet og samarbeidspartnerne våre lokalt og regionalt gir oss gode tilbakemeldinger. Det hadde ikke vært mulig å nå de ambisiøse målene vi har satt oss i strategien, utviklingsavtalen og gjennom sektormålene, uten den formidable innsatsen som de ansatte ved høyskolen har lagt ned.

Høgskoledirektøren har takket ja til nye utfordringer i Aukra kommune. Gerd Marit Langøy og jeg har arbeidet veldig godt sammen også i dette studieåret, og det er med stor takknemlighet for innsatsen lagt ned til høgskolens beste at jeg ønsker henne lykke til i stillingen som kommunedirektør der.

Ingenting ble enklere i 2021, men mye er blitt bedre. Takk til alle sammen, jeg håper dere går sommeren i møte med en god følelse av at alt arbeidet som ble gjort under uforutsigbare og til dels vanskelige forhold, nå er synlig og verdsatt for alle som er i kontakt med oss.

Det er på tide å ta en vel fortjent sommerferie, som jeg håper gir dere positive opplevelser og gode dager sammen med familie og venner.

Vi ses igjen i august til et nytt inspirerende studieår for oss alle.»