Stål Bjørkly, professor i psykologi ved HiMolde, er nestor innen forskning på voldsrisikovurdering. Foto: Arild Waagbø

Stål Bjørkly i forskergruppe som skal studere effekten av antipsykotika

Ved å bruk av data om tvangsinnlagte og tvangsmedisinerte pasienter i psykiatrien, skal en forskergruppe med HiMolde-professor Stål Bjørkly på laget finne ut hva slags behandling som virker best.

I juni tildelte Forskningsrådet 12 millioner kroner til prosjektet «Controversies in Psychiatry: Coercive measures and medication».  Det er Helse Bergen som eier prosjektet. Det ledes av professor Arnstein Mykletun, som også har med seg en gruppe forskere fra Norge, Sverige, England og Australia, deriblant høgskolens Bjørkly.

– Forskningsprosjektet er en registerstudie. I Norge har vi gode helseregistre på tvangsinnlegger og tvangsmedsinering, sier Bjørkly.

Forskerne skal bruke data på tvangsbehandlede pasienter fra årene 2010-2011 og se hvordan det har gått med pasientene 10-12 år senere. Utfmallsvariablene dekker  sånt som dødelighet, ulykker, kriminalitet, arbeid, velferd og bruk av helsetjenester.

I forskernes søknad – den ble karakterisert som fremragende av Forskningsrådet – slås det fast at psykiatrifeltet er i en krise. På tross av mange tiårs utvikling innen psykofarmasi og terapi, har ikke prognosene for psykiatriske pasienter blitt noe bedre. På andre medisinske områder som hjertesykdom og kreft, er pasientenes prognoser samtidig blitt dramatisk forbedret.

Forskerne skriver at kontroversene innen psykiatrien fører til at variasjonen i klinisk praksis varierer voldsomt, og at pasientene rett og slett deltar i et slags lotteri som avgjør hva slags behandling de får:

«However, the variability in these controversies causes a lottery-like situation for the individual patient, who is generally unaware of the crisis and blinded to the local practice.»

Stål Bjørkly sier at det var store usikkerheter knyttet til forskningen på hvor effektive antipsykotiske medikamenter er, og at studier finansiert av legemiddelindustrien rapporterte 30 prosent bedre resultater på disse medikamentene enn det uavhengige studier gjorde.

– Vi vil undersøke om behandlingen av psykose varierer. Både markedsføring fra legemiddelindustrien og personlige preferanser hos helsepersonellet er faktorer som vi vil se nærmere på, sier Bjørkly.

Ved hjelp av statistiske metoder brukt i økonomifaget skal forskerne i gruppa søke å finne svar på en rekke sentrale spørsmål om psykatrisk behandling av psykoser, som:

Hva er effekten av tvangsinnleggelse?

Hva er effekten av tvangsmedisinering?

Hvor lenge bør man bruke antipsykotiske legemidler?

Hvilke antipsykotiske legemidler gir best prognose?

Hvilken startdose med legemiddelet er best?

Hva er effekten av medisinfri behandling av alvorlig psykisk sykdom?

Hva er de helseøkonomiske konsekvensene av funnene knyttet til spørsmålene over?

Stål Bjørkly sier forskerne også vil undersøke om det er en stagnasjonskrise i psykiatrien når det gjelder behandling med psykofarmaka, til tross for de store investeringene som har blitt gjort i utvikling av legemidler for psykiatrien de siste 70 årene.

Bjørkly, som er registrert med 137 vitenskapelige publiseringer i ResarchGate, deltar for tiden også i et stort forskningsprosjekt om avvergeplikten og partnervold.

LES MER: Skal forske for 45 millioner kroner på avverging av partnervold