Illustrasjonsfoto: Gina Sala (CC BY-NC 2.0)

Julehilsen fra rektor til høgskolens ansatte

Til alle ansatte ved Høgskolen i Molde: Vi har lagt enda et spennende år bak oss. Det er som før veldig mye å glede seg over.

Professor Steinar Kristoffersen er rektor ved HiMolde.

Svært mange er stolte av høgskolen sin, både studenter, ansatte, politikere og næringslivsledere – og innbyggerne i Molde og Kristiansund, som ser hvor mye denne virksomheten betyr for lokalmiljøene og regionen.

Det er kanskje ikke alltid rosende ord som står «øverst på arket» i vår sektor. Sannelig kan det være lett å glemme å formidle dem som privatperson også. Desto hyggeligere og viktigere, syns jeg selv, å få gjøre det slik i en julehilsen til de ansatte ved Høgskolen i Molde.

Vi har i 2022 fått mye anerkjennelse og oppmerksomhet for arbeidet som er gjort med omstilling og tilrettelegging også i etterkant av COVID-pandemien. Høgskolen i Molde sørger for at studentene når sine læringsutbytter, også når verden rundt oss er «i spill». Kvaliteten på utdanningene våre er veldig god, gjennomstrømningen er høy og studentene oppnår gode resultater. Kandidatundersøkelsen viser at de får relevante jobber.

Det blir lagt merke til at vi har stadig flere studenter. Selv om innrapporterte tall viser litt færre registrerte nye studenter i 2022 enn i 2021, så gjør vi det bedre enn resten av sektoren. Korrigert for ikke-årlige opptak og fjorårets ekstraordinære prosjekter rettet mot de som var permitterte og arbeidsledige som en følge av pandemien, kan vi vel litt vågalt til og med se på det som et nytt år med vekst i studenttallet?

Vi bidrar til aktivitet, optimisme og innovasjon i våre lokalmiljøer. Det blir enormt verdsatt av de som er i kontakt med oss og studentene våre. Ikke minst syns jeg at de litt større arrangementene der logistikk, helsefag og innovasjon føres sammen i et tverrfaglig og kreativt undervisningsopplegg som også involverer andre regionale aktører og arbeidslivet, får ringvirkninger som er bra både for omdømmet og kompetansen som vi samskaper.

Jeg vet at organisasjonen merker godt den økte belastningen som følger med flere studenter hvert år, og stadig nye utviklingsprosjekter. Det oppleves som «voksesmerter» flere steder. Heldigvis har vi, i motsetning til de aller fleste andre i sektoren, fremdeles vekst i våre budsjetter nettopp på grunn av opptrappingseffekten av tildelte studieplasser. Det gir oss styringsfart og et bedre handlingsrom enn mange av våre kolleger.

Vi har et viktig ansvar for å sikre tilstrekkelig tilgang på kompetente kandidater med den kompetansen som etterspørres. Det betyr alltid å utdanne kandidater som greier seg veldig bra også når arbeidslivet endrer seg med konjunktursvingninger, ny teknologi eller en mer aktiv penge- og finanspolitikk fra regjeringens side. Mange av disse studentene kommer til å være med å skape morgendagens arbeidsplasser, med utgangspunkt i den utdannelse de har fått hos oss. Det syns jeg altfor sjelden anerkjennes og verdsettes – så det vil jeg veldig gjerne få berømme dere for nå på tampen av 2022: Takk for at dere tenker på at det i fremtiden vil dukke opp behov som i dag er helt ukjente – og forbereder studentene for dette gjennom å gi dem en solid forskningsbasert utdanning.

I tillegg må vi være med å møte arbeidslivets behov for kompetanse slik de opplever det i virksomhetene. Det siste året har vi hatt veldig tett dialog med helsetjenesten både i kommunene og på sykehuset, om hva vi kan gjør for å øke vår kapasitet på dette utdanningsområdet.

Vi har hele tiden vært klar over at tilgangen på praksisplasser er en utfordring for mange av utdanningene våre. Helse- og sosialfagenes praksisplassbehov er spesielt godt kjent, selv om stadig flere fagområder ønsker utplassering og mer praksis. Arbeidslivet har i tett samarbeid med dere bidratt til at vi selv i perioder med restriksjoner har gjennomført god utdanning også der jobben skal gjøres, og at vi med tålmodighet og hardt arbeid også kan nyttiggjøre oss praksisplasser også et stykke unna campus. Det passer stort sett ikke så godt for de fleste av oss å pendle i jobb eller utdanning, men for noen studenter senker det terskelen for å få den utdannelse de ønsker seg at praksisplassen er nær hjemstedet. Jeg er veldig glad for at vi får dette til.

Jeg syns også at vi har fått veldig gode forskningsresultater i år igjen. Høgskolen i Molde har mange og gode publikasjoner også i 2022 – og særlig gledelig syns jeg det er at mange har tett samarbeid med internasjonale samarbeidspartnere. Nå kan vi igjen øke innsatsen for partnerskap i internasjonale forskningsprosjekter og utveksling for våre studenter. Det kommer vi til å være veldig glade for nå når vi ser ut til å få innført skolepenger for mange internasjonale studenter. Høgskolen har sammen med de fleste i sektoren levert en helt negativ høringsuttalelse til regjeringens forslag om skolepenger, men vi har dessverre ikke fått signaler om at vi når frem med det.

Det er på den annen side stadig økende forventinger til at institusjonene i Norge skal gi flere desentraliserte utdanninger, og «læring hele livet» er fremdeles viktig. Da må vi antageligvis bli stadig mer fleksible og oppfinnsomme for å komme studentene i møte. Det skal ikke gå på bekostning av innholdet i undervisningen.

Vi har de siste årene fått styrket vår kompetanse om digitale verktøy og digital undervisning. Det skaper spennende muligheter for en fremtidsorientert pedagogikk, der den formidlingen som egner seg best for fagets egenart og læringsmålene, igjen kan være den viktigste motivasjonen når vi vurderer digitalisering.

Vi opplever på nytt krig i Europa. Det har vært et stort sjokk for oss alle. Russlands invasjon av Ukraina preger nyhetsbildet, og mange av våre ansatte opplever situasjonen som krevende – ikke minst de som opprinnelig kommer fra de berørte landene. Jeg er desto mer glad og stolt over det engasjementet som våre ansatte viser for å hjelpe befolkningen, studenter og akademikere i land som påvirkes av krig. Vi må møte denne situasjonen med generøsitet overfor alle studenter, forskere, undervisere og ansatte. Vi vil fortsette å bygge på kjerneverdier knyttet til kunnskap og fellesskap, med viktige prinsipper som ytringsfrihet og akademisk selvstendighet som viktige bærebjelker.

Jeg håper at også i fremtiden kan vår høgskole ta imot ansatte og studenter fra utrygge områder i hele verden, og sterkt bidra på alle måter gjennom de mulighetene vi har som et lærested med sterke faglige tradisjoner og et bredt samfunnsoppdrag til velstand, frihet og fred i verden.

Med denne anerkjennelsen av det gode arbeidet som alle våre ansatte har gjort i 2022, ønsker jeg dere en flott jul med tid til rekreasjon og refleksjon, og et riktig godt nytt år.