I dag er det valg på rektor og prorektor ved HiMolde. Valgfunksjonærene Mona Moldal (f.v.) og Gunn Harriet Dahle Bergsvik tar i mot stemmesedler fra studentene Cato Karbøl, Bojan Žegarac (foran), Simen Strøm Nordnes, Ole Martin Bjørnvik Mundal og Mikkel Eine Furuset. De fem studentene (og Lisa Bratberg) er kandidater til seter i høgskolestyret. Det valget går av stabelen fredag. Foto: Arild J. Waagbø

Her er studentene som vil inn i høgskolestyret

For andre gang i år skal det fredag velges to studentrepresentanter til høgskolestyret. Sjekk hva kandidatene har å bidra med.

Fredag skal både ansatte og studenter velge sine respektive representanter til styret ved Høgskolen i Molde. Vi stilte dem to spørsmål:

Hva vil du utrette i høgskolestyret?

Selvstendighet eller fusjon?

Student Lisa Bratberg:

Lisa Bratberg. Foto: Privat
Lisa Bratberg. Foto: Privat

1) Ettersom vi ble valgt inn i styret så sent i denne perioden som vi ble, føler jeg at arbeidet nettopp har startet og at man først nå har fått satt seg inn i hvordan styret fungerer og hvordan de håndterer saker. Om jeg får beholde min plass i styret neste periode vil jeg sørge for å «tale studentenes sak» og formidle til styret hva som er til studentenes beste.

2) Siden forrige valg har jeg lest meg opp og satt meg mye mer inn i denne saken. Jeg er glad for at skolen i første omgang ikke måtte fusjonere. Likevel tror jeg at HiM ikke kan ligge på latsiden og tro at denne saken ikke kan bli tatt videre til andre runde. Jeg syntes at skolen skal utforske de alternativene som er (Lillehammer/Volda og evt. Sogn og Fjordane), men likevel prøve å finne andre og nye alternativer om man skulle bli tvunget inn i en fusjon. Jeg syntes det er viktig at Høgskolen i Molde finner sine samarbeidspartnere i stedet for at noen skal tvinge oss inn i et samarbeid.

Jeg er for at skolen skal holde seg selvstendig da jeg ikke tror fusjon vil gi bedre kvalitet på utdanningen, og at det er en såpass ressurskrevende prosess. Høgskolen i Molde kan vise til mange samarbeid med andre skoler på kryss og tvers rundt om i landet (f.eks. felles doktorgrad med Volda og en ny bachelor i logistikk på Gjøvik), noe som viser at en skole kan fortsatt ha selvstendighet, men også samarbeide med andre. Selvstendighet eller fusjon blir en av de viktigste tingene styret må arbeidet med fremover, og jeg tror at det er viktig at HiM står samlet og vurderer alle muligheter slik at skolen kan være med på å styre fremtiden i stedet for at noen skal ta valget for oss.

LES MER: Styrekandidatene vil ha selvstendig høgskole

Student Bojan Žegarac:

1) Jeg mener det er veldig viktig å ha godt samarbeid mellom studenter og ansatte, og jeg tror at jeg vil kunne bidra til dette. Jeg er ung og ambisiøs og klar for å ta ansvar og utfordringer innenfor teamet og for meg selv. Jeg er interessert i fremmedspråk og kultur. Jeg håper at jeg kan bidra i høgskolestyret med min erfaring og vilje til å lære! Også jeg håper jeg vil være i stand til å hjelpe forbedre studentmiljøet med min erfaring fra industri: Siemens, Volvo Lastebiler, DHL og Telekom Serbia og frivillig arbeid for Røde Kors.

2) Når det kommer til dette, så vet jeg ikke svaret i dette øyeblikk. Dette er et spørsmål som sikkert vil bli diskutert mer og jeg vil delta og si min mening når alle argumenter blir presentert.

Student Simen Strøm Nordnes:

Simen Strøm Nordnes. Foto: Arild J. Waagbø
Simen Strøm Nordnes. Foto: Arild J. Waagbø

1) Ved at jeg er forholdsvis nyvalgt og står som nåværende studentrepresentant i høgskolestyret, ønsker jeg å fortsette videre på den jobben jeg har startet. Først og fremst vil min rolle fortsatt være å representere oss studenter i året fremover med de veivalg som Høgskolen står foran, dette gjelder ikke bare spørsmålet om fusjon eller ei. For det andre er jeg godt integrert i styret og er kjent med de prosessene som pågår og jobber aktivt for å fremme våre interesser. Som leder i iStudent er jeg i tillegg så heldig at jeg får oppleve på nært hold flere av de problemstillingene som vi studenter står ovenfor.

2) For det meste har diskusjonene i denne saken gått på hvordan styret ikke prioriterte mulige fusjoner. Etterpåklokskap råder hyppig i institusjonen, men vi kommer ingen vei med å gråte over spilt melk. Vi må tenke fremover, og jeg mener det er svært kritisk for oss som institusjon å stå rett i ryggen når vi møter de utfordringene som kommer i fremtiden. Jeg er enig i prorektorkandidat Steinar Kristoffersens utsagn om at en stilling må tas i denne saken, skal vi prioritere selvstendighet og rendyrke vår virksomhet for å vise at vi virkelig er en høykompetent vitenskapelig høgskole? Eller skal vi slutte oss til en større konstellasjon lik NTNU? Min mening som situasjonen er nå, heller mot det første. Fusjon tar tid og NTNU har allerede tre nyfødte å forsørge.

Student Ole Martin Bjørnvik Mundal:

1) Jeg har tidligere vært leder av iStudent som står for den sosiale delen av studielivet. Høgskolestyret blir derfor en helt ny arena, ettersom de tar for seg de mer studierelevante og praktiske sidene ved studielivet. Det jeg kommer til å jobbe for å utrette er at studentene og deres saker skal bli bedre hørt, samt arbeide med andre kommende saker som vil kunne påvirke studentene. Studentene ved HiMolde har to representanter i høgskolestyret og derfor mener jeg at vi bør ha to representanter som tør å si hva de mener og tåler å få litt «kjeft».

Ole Martin Bjørnvik Mundal. Photo: Pavla Ujmiakova
Ole Martin Bjørnvik Mundal. Photo: Pavla Ujmiakova

2) Når det gjelder saken om fusjon vs. selvstendig videre drift av HiMolde, så er det flere mulige løsninger. Det kan være mulig å fusjonere noen av studieretningene med institusjoner, mens vi selv beholder noen. Vi er en liten høgskole med spesialisering innen logistikk, men som får en høy andel av kapitalen sin fra økonomistudiene. Så vi må vi virkelig ikke glemme økonomistudiene eller helsestudiene i denne situasjonen. Jeg ser også mulighetene for å få et bredere tilbud ved å fusjonere med andre høgskoler. Men det viktigste i denne sakene er at vi bruker den tiden vi nå har fornuftig, altså at vi snur alle stokker og steiner for å finne gode løsninger. Som for eksempel mulige fusjonspartnere, utvikle/utvide HiMolde sin kapasitet og kvalitet. Men kanskje også spesialisering innen noen egne felt som vil kunne skille studiene ved HiMolde fra andre studieinstitusjoner i Norge. Uansett hva vi ender opp med som beslutning så skal jeg gjøre mitt ypperste for at studentene skal bli hørt og prioritert.

Student Cato Karbøl:

Cato Karbøl. Foto: Arild J. Waagbø
Cato Karbøl. Foto: Arild J. Waagbø

1) ​Det jeg vil utrette ved å sitte i høgskolestyret er å representere studentene sin mening. Jeg tror at studentene ønsker endring og handlekraft. Dette er noe jeg ønsker for fremtiden for HiMolde. Jeg vil at de etablerte rutinene og tankegangen skal bli utfordret av nye impulser. Jeg vet at jeg kan være en slik impuls som kan utfordre det etablerte styret med handlekraft og en offensiv holdning. Min holdning er at dersom jeg går inn for det, så får jeg det til. Jeg har fått til alt jeg har villet her på HiMolde så langt.

2) Jeg mener at HiMolde må gå inn for en fusjon. Jeg er uenig med rammebetingelsene som er gitt av politikerne ved fusjonering. Jeg tror at dette har ført til at mindre høgskoler med en geografisk utfordring må ty til noe som kan betraktes som desperate løsninger. Innen fire år ser jeg for meg HiMolde i en fusjon. Det finnes mange alternativer, men jeg mener at de strekker seg fra en optimal løsning slik som Møreuniversitetet til en fusjon med NTNU. Jeg tror det er viktig å utvikle et produkt som er en ressurs til det regionale samfunnet og et produkt som omfavner en større studentmasse.

Student Mikkel Eine Furuset:

Mikkel Eine Furuset. Foto: Arild J. Waagbø
Mikkel Eine Furuset. Foto: Privat

1) Det er viktig at man ikke lar fusjonsprosessen bli altoverskyggende når det er så mye vi kan ta tak i for å forbedre studentenes hverdag. Jeg mener at kvaliteten i undervisningstilbudet dessverre er svært varierende mellom de ulike fagene. Jeg vil få skolen til satse mer på moderne pedagogiske virkemidler som HiMoldeX og tettere oppfølging fra de ansatte gjennom øvingstimer, dialog med studentene og bruk av hjelpelærere. Videre vil jeg utbedre fasilitetene på skolen, da spesielt lese- og grupperomløsningene skolen har per i dag.

2) Først og fremst er dette en komplisert sak, som det er vanskelig å gi et entydig svar på.  Jeg har stor tro på et utbredt samarbeid i alle ledd. Det skaper utvikling og nytenkning. Samtidig er det flere fordeler med å være en liten, selvstyrt og fleksibel institusjon. Hvis høgskolen fusjonerer for å bli en utpost hos eksempelvis NTNU, så vil det være naturlig å tenke seg at vi vil få mindre grad av selvstyre og økt grad av byråkratisering.  Jeg mener at høgskolen fortsatt gjør klokt i å kjøre en selvstendighetslinje fram til høgskolen eventuelt kan fusjoneres på sine premisser med naturlige samarbeidspartnere.

Student Anne Merete Varhaugvik:

Varhaugvik opplyser  at hun har trukket sitt kandidatur.