Styret ved Avdeling for logistikk landet i dag på et vedtak om at fortsatt selvstendighet for høgskolen er den mest reelle løsningen inntil alternativene er utredet nærmere. Foto: Arild J. Waagbø

Bare én avdeling ønsker fusjon med NTNU

Avdeling for helse- og sosialfag ved HiMolde vil at høgskolen skal fusjonere med NTNU. Høgskolens to øvrige avdelinger mener imidlertid at de vet for lite til å støtte en slik fusjon.

Det er klart etter at etter at avdelingsstyret ved Avdeling for logistikk i ettermiddag landet på et vedtak i struktursaken etter en halvtimes diskusjon. Vedtaket og et notat vil oversendes til høgskolestyret som skal behandle saken i neste uke – 20. april.

Høgskolestyret har tidligere vedtatt at høgskolen primært ikke bør velge fortsatt selvstendighet, og har pekt på NTNU som den mest aktuelle fusjonspartneren.

På ettermiddagens møte ble det enstemmig vedtatt en protokolltilførsel om at det i det opprinnelige saksnotatet til avdelingsstyret var «utelatt endel momenter som har betydning for saken», etter forslag fra Berit Helgheim.

Helgheim, Steinar Melsæter og  Halvard Arntzen hadde i løpet av den døgnlange pausen siden møtet startet onsdag ettermiddag arbeidet videre med det saksnotatet og forslaget til vedtak i saken som Svein Bråthen hadde presentert onsdag. Bråthens notat var en bearbeidet og utbygd versjon av dekan Hans Fredrik Nordhaugs opprinnelige saksframlegg.

LES MER: Kaotisk møte om struktursaken i avdelingsstyre

Det siste dokumentet som i ettermiddag ble presentert for styret var derfor stort sett gjenkjennelig. Et eksempel på en endring var at ordet «alenegang» var erstattet med «selvstendighet». Et annet at NTNU var fjernet fra vedtaksforslaget, og at universitetet ved det havnet i kategorien «aktuelle partnere».

Professor Kjetil Kåre Haugen (som torsdag trådte inn i møtet som vara for Bella Nujen) sa at han var bekymret for å sende et for åpent tilbakespill til styret.

– Ønsker vi en stor prosess knyttet til å utrede fusjon eller skal vi bruke kreftene våre på å ruste opp institusjonen? spurte Haugen, og tok til orde for at man burde få inn noe i vedtaket om hvor omfattende videre utredninger i struktursaken bør være.

Steinar Melsæter sa at avdelingsstyret ikke trenger å spesifisere utredningsomfanget overfor høgskolestyret, og Haugens forslag svant hen da det ikke fant støtte hos andre styremedlemmer.

I Helgheim, Melsæter og Arntzens vedtaksforslag ba avdelingen om at bare konsekvensene av fusjon skulle utredes. Dekan Hans Fredrik Nordhaug sa at hans syns det er viktig at også konsekvensene av fortsatt selvstendighet utredes.

– Det er viktig for meg også, for ellers blir vi bare sittende her og vente på en fusjon, sa Haugen.

Nordhaugs endringsforslag ble redigert inn i teksten, og det enstemmig vedtaket ble:

«Avdelingsstyret ser det som nødvendig med et bedre grunnlag for å fatte et vedtak om fremtidig struktur. Konsekvensene av fusjon med aktuelle partnere, og selvstendighet, må utredes nærmere før et endelig vedtak fattes, og med deltakelse fra de faglig ansatte. Høgskolen må, uavhengig av mulige framtidige konstellasjoner, fortsette og intensivere arbeidet med å heve den faglige kvaliteten og spisse høgskolens tilbud for å møte kravene i studiekvalitetsforskriften og det endrede landskapet i sektoren. Inntil alternativene er nærmere utredet anses fortsatt selvstendighet som den mest reelle løsningen. Dette er begrunnet i at det er for mange uavklarte spørsmål hva gjelder selve saken, og at det dessuten er pågående prosesser hos mulige fusjonspartnere som må fullføres/avklares før det rent praktisk er tjenlig å gå inn i fusjonsforhandlinger nå.»

LES MER: Splittet om vegen videre

Tidligere denne uka sluttet styret ved Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap seg enstemmig til et vedtak som i det store og det hele sammenfaller med logistikkavdelings vedtak, men med en annen ordlyd:

«Avdelingstyret ØS finn det vanskeleg å fatte ei god avgjerd om fusjon og i så fall med kven, da dei faglege konsekvensane synes veldig uklare. Avdelingstyret ØS kan ikkje støtte ei tilråding om fusjon med NTNU på slikt grunnlag og ein bør utgreie om det også er andre reelle alternativ til fusjon, eller til NTNU som fusjonspartner.

HiMolde bør intensivere arbeidet med å styrke våre fagmiljø og studieprogram da dette er nødvendig anten vi skal fortsette som sjølvstendig organisasjon, eller vi skal fusjonere.»

Dermed er det klart at bare Avdeling for helse- og sosialfag som støtter at høgskolen skal fusjonere med NTNU. Der vedtok avdelingsstyret allerede 24. februar – et styremedlem stemte blankt og et annet styremedlem forlot møtet før vedtaket ble fattet – følgende:

«Det er ikke noe alternativ å stå alene. Høgskolen bør/må fusjonere med NTNU. Høgskolen må stå samlet i den videre fusjonsprosessen/dialogen med NTNU.»