Førsteamanuensis Berit Helgheim (bak) var ikke enig i dekan Hans Fredrik Nordhaugs (med ryggen til) saksnotat i struktursaken. Foto: Arild J. Waagbø

Kaotisk møte om struktursaken i avdelingsstyre

Avdelingsstyret for logistikk skulle vedta et begrunnet synspunkt om fusjonsspørsmålet til høgskolestyret, men brukte stort sett møtet til å debattere en omskriving av dekan Hans Fredrik Nordhaugs saksnotat.

Dekan Hans Fredrik Nordhaug presenterte saksnotatet og forslag til vedtak for avdelingsstyret ved Avdeling for logistikk. Foto: Arild J. Waagbø
Dekan Hans Fredrik Nordhaug presenterte saksnotatet og forslag til vedtak for avdelingsstyret ved Avdeling for logistikk. Foto: Arild J. Waagbø

Nordhaug innledet debatten om struktursaken med å presentere sitt saksnotat og forslag til vedtak. Han sa at NHH-alternativet er utelukket av høgskolestyrets beslutning om at høgskolen skal stå samlet.

– Min mening er at vi fortsatt skal gå for alenegang, men det viktige i dag er at vi kommer fram til et vedtak som vi kan samles om, sa Nordhaug.

Førsteamanuensis Berit Helgheim sa at hun mener at informasjonen om fusjonsspørsmålet er for mangelfull til at avdelingsstyret kan ta en beslutning, og at det er viktig å se på flere muligheter. Hun sa også at det er viktig at avdelingsstyret gir et signal om at det ikke går på tvers av høgskolestyret.

Halvard Arntzen, også han førsteamanuensis, sa at det burde gå frem av avdelingsstyrets vedtak at det er en generell skepsis mot store fusjonspartnere, og ikke bare skepsis mot NTNU.

Professor Svein Bråthen presenterte forslag til både nytt saksnotat og vedtak på avdelingsstyremøtet, som langt på vei er nyanseringer og utbroderinger av dekan Nordhaugs saksnotat og forslag til vedtak. Foto. Arild J. Waagbø
Professor Svein Bråthen presenterte forslag til både nytt saksnotat og vedtak på avdelingsstyremøtet, som langt på vei er nyanseringer og utbroderinger av dekan Nordhaugs saksnotat og forslag til vedtak. Foto. Arild J. Waagbø

Professor Svein Bråthen sa at saksnotatet til avdelingsstyret kommer til å bli lest av eksterne aktører, og la deretter fram et forslag til nytt saksnotat basert på det opprinnelige og et nytt forslag til vedtak basert på det opprinnelige vedtaksforslaget. I det nye forslaget til saksnotat la Bråthen blant annet til grunn at NTNU trenger tid – kanskje 1-2 år, eller mer – til å få egne prosesser og avklaringer på plass, før det kan bli aktuelt for NTNU å starte nye fusjonsprosesser.

LES MER: Splittet om vegen videre

Det ble erklært pause, slik at Bråthens forslag til nytt saksnotat og og vedtak kunne skrives ut til møtedeltagerne. Da møtet startet igjen, ga Berit Helgheim uttrykk for at Nordhaugs saksnotat ikke kunne følge saken videre. Hun mente at man måtte skrive et nytt saksnotat og kalle inn til nytt møte.

– Jeg er ikke enig i saksnotat, sa Helgheim.

Også Bråthen ga uttrykk for at media ville gripe fatt i saksnotatet.

Enkelte høgskoleansatte – inkludert høgskoledirektør Gerd Marit Langøy – fulgte møtet. På dette tidspunktet i debatten  gikk Nordhaug og Langøy ut på gangen, mens debatten i avdelingsstyret fortsatte.

Da Nordhaug kom inn til møtet igjen, sa han at saksnotatet er og blir et offentlig dokument i avdelingsstyrets behandling av saken:

– Jeg er enig i Sveins framlegging og syns den er mer nyansert, men saksnotatet er det jeg som dekan som står for.

– Saksnotatet får dissens, erklærte Helgheim.

Sekretær Berit Svendsvik (f.v.), Halvard Arntzen og Svein Bråthen på avdelingsstyremøtet. Foto: Arild J. Waagbø
Sekretær Berit Svendsvik (f.v.), Halvard Arntzen og Svein Bråthen på avdelingsstyremøtet. Foto: Arild J. Waagbø

Nordhaug ba da Gerd Marit Langøy om å ta ordet. Langøy sa at det er ene og alene opp til avdelingsstyret om de vil sende saksnotatet videre til høgskolestyret.

– Avdelingsstyret skal fatte et vedtak og begrunne det. I min verden er det ikke vanlig å ta dissens på saksnotater, verken her på høgskolen eller i politikken. Avdelingsstyret skal behandle svaret til høgskolestyret, og ikke saksutredningen. Det er opp til avdelingsstyret om Hans’ notat skal følge med saken videre, sa Langøy.

Avdelingsstyret ble enig om å forlenge møtet og fortsette det torsdag klokken 15. Hans Fredrik Nordhaug sa at Bråthens saksframstilling kan brukes som begrunnelse til vedtaket som skal fattes da.

Berit Helgheim varslet at hun vil ha en protokolltilførsel i forhold til saksnotatet.

I det vesentlige er Nordhaugs og Bråthens forslag til vedtak like. På det viktigste punktet heter det i Nordhaugs forslag:

«På kort sikt er fortsatt alenegang det beste alternativet.»

I Bråthens forslag til vedtak er dette formulert slik:

«På kort sikt ser avdelingsstyret fortsatt alenegang som det eneste reelle alternativet.»

Panorama vil dekke avdelingsstyretmøtet videre når det fortsetter i torsdag ettermiddag. Under kan du lese saksnotatet som flere i avdelingsstyret ikke ønsker skal bli offentlig kjent:

Klokken 15 torsdag forsetter styret på Avdeling for logistikk behandlingen av fusjonsspørsmålet. Her er sekretær Berit Svendsvik (f.v.), Halvard Arntzen, Svein Bråthen, studentrepresentantene Kristoffer Leon og Knut Olav Sørset, stipendiat Bella Nujen, Berit Helgheim og Steinar Melsæter på dagens møte. Foto: Arild J. Waagbø
Klokken 15 torsdag forsetter styret på Avdeling for logistikk behandlingen av fusjonsspørsmålet. Her er sekretær Berit Svendsvik (f.v.), Halvard Arntzen, Svein Bråthen, studentrepresentantene Kristoffer Leon og Knut Olav Sørset, stipendiat Bella Nujen, Berit Helgheim og Steinar Melsæter på dagens møte. Foto: Arild J. Waagbø

Sak 16/12 Struktursaken

Bakgrunn

I styrevedtaket fra 9. mars ba høgskolestyret om avdelingsstyrenes begrunnede syn i struktursaken. Ledelsen ved høgskolen ba så avdelingene 14. mars om å gjennomføre en SWOT-analyse som hjelpemiddel for å begrunne vårt syn. Avdeling for logistikk gjennomførte allmøte 30. mars hvor struktursaken ble diskutert. Selve SWOT-analysen ble ikke særlig diskutert. Det ble også gjennomførte et allmøte på avdelingen om struktursaken 24. februar.

Vedlagt er et referat fra allmøtet 30. mars, uttalelsen fra allmøtet 24. februar, SWOT-analysen (med noen tillegg i forhold til det som ble sendt ut før allmøtet) og brevet fra ledelsen.

Saksutredning

Strukturen i sektoren har, som en konsekvens av Stortingsmelding 18 (2014–2015) «Konsentrasjon for kvalitet», endret seg kraftig de siste årene med mange nye, fusjonerte institusjoner. I tillegg er det foreslått endringer i studiekvalitetsforskriften med krav om økt faglig tyngde/bredde og gjennomstrømning.

Avdeling for logistikk er innforstått med at man på bakgrunn av disse endringene ikke bare kan fortsette som før. Høgskolen og avdelingen må gjøre tøffe prioriteringer for å møte de nye kravene og beholde sin stilling som vitenskapelig høgskole i logistikk. Faglig sett holder avdelingen allerede et høyt nivå med god gjennomstrømning på PhD-programmet og gode publiseringstall.

Høgskolen har 3 valg når det gjelder struktur:

  1. Fortsatt alene
  2. Fusjon med NTNU
  3. Fusjon med annen partner (som ikke splitter høgskolen)

Avdeling for logistikk ser ut til å være delt i synet på hva som er beste vei videre – alle 3 valgene har flere støttespillere og det er ingen klar majoritet. Avdelingen har tidligere fremmet NHH som den beste veien å gå, men det valget ble utelukket siden høgskolestyret vedtok at høgskolen skulle fortsette samlet.

Ellers ser avdelingen åpenbare farer med å fusjonere med NTNU. Noen eksempler:

  • Mindre autonomi og fleksibilitet
  • Lange beslutningsveier og mindre innflytelse
  • Forskning- og industriprosjekt kjøres gjennom Trondheim
  • Fagmiljøet blir ikke lenger samlet
  • Nedleggelse av studier som fins i Ålesund/Trondheim
  • «Tvangsekteskap» gir liten entusiasme

En eventuell fusjon med NTNU/sammenslåing av logistikkmiljøene ved HiMolde og NTNU vil uansett bli meget krevende fordi det eksisterende logistikkmiljøet ved NTNU er splittet og fordi det er manglende støtte i store deler av fagmiljøet i Molde.

Forslag til vedtak

Avdelingsstyret mener at man ikke har godt nok grunnlag til å fatte et vedtak om struktur på nåværende tidspunkt. Konsekvensene av alenegang og fusjon, med NTNU og andre aktuelle partner, må utredes før et endelig vedtak fattes. Høgskolen må fortsatte arbeidet med å heve den faglige kvaliteten og spisse høgskolens tilbud for å møte kravene i studiekvalitetsforskriften og det endrede landskapet i sektoren. På kort sikt er fortsatt alenegang det beste alternativet.