HiMolde-styet samlet i Angvik. Styremedlem Terje Dyrseth (foran) tar ordet i strategi-/struktursaken. Foto: Arild J. Waagbø

Skal lage ny plan for prosessen mot NTNU

ANGVIK (Panorama): Høgskoledirektør Gerd Marit Langøy skal til høsten legge fram en plan for den videre prosessen mot NTNU.

Det vedtok høgskolestyret på dagens møte i Angvik, der strategi og struktursak sto på sakslista.

Styret sluttet seg til et vedtak der essensen for struktursakens del er følgende:

  • Høgskolen skal gå samlet videre.
  • NTNU ses som den mest naturlige potensielle fusjonspartneren.
  • Fagmiljøenes dialog med kolleger ved NTNU skal fortsette.
  • Høgskoledirektøren – i samarbeid med påtroppende rektor Steinar Kristoffersen – skal utarbeide en plan for den videre prosessen mot NTNU. Planen skal presenteres for styret på høstens første møte.

Kristoffersen og Gammelsæter etter styremøtet

En kjapp prat med Steinar Kristoffersen (påtroppende rektor) og rektor Hallgeir Gammelsæter etter styremøtet i Angvik om strategi og struktur, der det ble vedtatt å fortsette prosessen mot NTNU.

Publisert av Panorama HiM Torsdag 8. juni 2017

Rektor Hallgeir Gammelsæter, som går av for sommeren, benyttet anledningen til å takke for seg overfor styret. Til strategisaken levert han følgende protokolltilførsel:

  • Jeg stiller meg bak forslaget til vedtak ut fra at det er et ønske i deler av org. om å styrke beslutningsgrunnlaget om NTNU kan styrke HiMolde.
  • Jeg har likevel vanskelig for å se hvordan NTNU kan gi HiMolde betingelser som imøtekommer de mål vi har for aktiviteten i Molde i årene framover.
Halllgeir Gammelsæter på sitt siste møte som høgskolens styreleder. Foto: Arild J. Waagbø

Her er vedtaket fra dagens styremøte i sin helhet:

«Det er høgskolestyrets mål at det skal være et ambisiøst miljø forutdanning, forskning og innovasjon ved høgskolen i framtiden. Et godt samarbeid med næringslivet og offentlig sektor skal vektlegges.

Høgskolestyret står ved tidligere beslutning om at høgskolen skal gå samlet videre, og at man ser NTNU som den mest naturlige fusjonspartneren. Styret ber om at man fortsetter dialogen som de faglige avdelingene ved HiMolde har startet mot NTNU sitt faglige miljø. Styret ber høgskoledirektøren utarbeide en plan for den videre prosessen, i tett samarbeid med påtroppende rektor. Planen skal baseres på forslag som bes utarbeidet av avdelingsstyrene og administrasjonen. Interessene og oppgavene for de faglige avdelingene, administrasjonen og studentene skal ivaretas. Planen legges frem for styret på første møte etter rektorskiftet.

Styret har drøftet evalueringen av omorganiseringen og ser ingen grunn til å gjøre endringer nå. Det gjelder også en fortsatt inndeling i avdeling Logistikk og avdeling Økonomi og samfunnsvitenskap, slik begge avdelingsstyrene også ønsker.

Styret drøftet dagens og fremtidens studietilbud, og ber om at administrasjonen og fagavdelingene tar med seg signalene gitt i møtet inn i arbeidet med det videre studietilbudet.
Styret mener statusen som vitenskapelig høgskole er viktig å opprettholde.

Høgskolestyret ber om at det nedsettes et utvalg bestående av faglige og administrativt ansatte og studentrepresentanter som skal vurdere dagens organisering av studielederfunksjonen. Forslaget legges frem for høgskolestyret senest sammen med budsjettbehandlingen for 2018.»

Debatten forut for dette vedtaket gikk i stor grad for seg på styreseminaret på onsdag. Der sa f.eks. dekan Hans Fredrik Nordhaug at for at Avdeling for logistikk er viktig at HiMolde beholder statusen som vitenskapelig høgskole.

– Det viser at vi har kvalitet som et universitet, sa Nordhaug.

Styremedlem Terje Dyrseth konstaterte at styret har jobbet med struktursaken i årevis, men nå syns han signalene fra høgskolens avdelinger i forhold til struktursaken og NTNU er veldig positive.

– Vi skulle ha startet denne prosessen for lenge siden, sa Dyrseth.

Påtroppende rektor Steinar Kristoffersen var til stede som observatør med talerett under styrets møter i går og i dag.