Elin Mordal er kandidat til å bli rektor og styreleder ved Høgskolen i Molde. Arkivfoto: Arild Waagbø

Organisasjonskunnskap: Nøkkelen til å utvikle Høgskolen i Molde

Hvorfor velge rektor uten rektorerfaring? Jeg har jobbet ved Høgskolen i Molde siden 2008 og kjenner organisasjonen godt

Av ELIN MORDAL, førsteamanuesis

I løpet av mine 15 år ved høgskolen har jeg i tillegg til undervisningsansvar, erfaring som studieleder, leder av kvalitetsteam, ansattrepresentant i styret, fulgt opp studenter ute i praksis, vært på Erasmus lærerutveksling, gjort et forskningsprosjekt ved samarbeidsinstitusjon i Sør, medansvar for søknad til Nokut, utformet studieplan og mye ,mye mer.

Erfaring fra mange ulike roller og funksjoner har gitt meg mye innsikt i høgskolens egenart og hva som skal til for å utvikle organisasjonen i rett retning framover. Denne innsikten vil komme til god nytte i alle typer oppgaver og utfordringer en rektor skal håndtere. Dette inkluderer også en faglig kompetanse i form av lederutdanning og kjennskap til det å drive utdanning og å forske. Framover trenger vi at alle tre avdelingene, administrasjonen og studentene samspiller på best mulig måte. Et grep som kan bidra i rett retning er at jeg vil vektlegge at alle avdelingene og begge kjønn er representert i rektoratet.

Som intern kandidat har jeg god kunnskap om organisasjonens indre liv. Det betyr ikke at jeg har full oversikt, men et godt grunnlag for å fylle rektorrollens mange ulike oppgaver.

Mangel på rektorerfaring vil også kunne bidra til at det kommer inn nye perspektiver og en frisk tilnærming til oppgavene og dermed bidra til å løfte fram ideer og løsninger. I tillegg vil jeg ha en stor vilje til å lytte og lære av ansatte og studenter, og det vil kunne bidra til en enda bedre kultur for samarbeid og dialog om høgskolens kjernevirksomhet: forskning, utdanning og formidling.

Som kandidat til stillingen som rektor for Høgskolen i Molde har jeg klare målsettinger for å styrke høgskolens posisjon regionalt, nasjonalt og internasjonalt. For å styrke høgskolen regionalt vil jeg på bakgrunn av innspill fra ansatte og studenter ved begge studiestedene jobbe for å øke samarbeidet med arbeidslivet i regionen. Dette kan gjøres ved å legge til rette for praksisplasser og utvekslingsprogrammer for studenter, og ved å tilby skreddersydde kurs og etterutdanning til ansatte i bedriftene og ved å samarbeide om forskning. På denne måten kan vi bygge opp et tettere samarbeid mellom høgskolen og arbeidslivet, og bidra til å styrke kompetansen og innovasjonsevnen i regionen.

På nasjonalt og internasjonalt nivå vil jeg arbeide for å styrke høgskolens faglige profil og omdømme. Dette kan gjøres gjennom å profilere spesialiserte masterprogrammer og forskningsprosjekter innenfor områder der høgskolen har særlige kompetanseområder. Samtidig vil jeg arbeide for å øke høgskolens synlighet og tilgjengelighet på digitale plattformer, slik at flest mulig studenter og samarbeidspartnere kan få kjennskap til høgskolens tilbud og ressurser.

De siste årene har det vært en vekst i antall studenter og antall faglige ansatte. Den samme økningen har vi ikke sett i administrasjonen. Dette blir alle deler av organisasjonen påvirket av, med stort arbeidspress i administrasjonen og innimellom mye administrativt arbeid på de faglige. Å styrke administrasjonen vil bidra positivt for alle, for det er en gjensidig avhengighet mellom fag og administrasjon.

Til slutt vil jeg påpeke at mens erfaring er viktig, er det ikke den eneste faktoren som er avgjørende.  En god rektor må kunne framsnakke hele organisasjonen, ha visjoner og samtidig være en tilrettelegger. Det å være en god og samlende rektor krever også, slik jeg vurderer det, ikke bare erfaring og kunnskap, men også mellommenneskelige ferdigheter, evne til å kommunisere med ro og tydelighet, og evne til å finne løsninger.

Så kjære kollegaer og studenter ved Høgskolen i Molde, det er viktig å ha en balansert tilnærming når dere skal vurdere oss to som stiller som kandidater til rektorstillingen ved Høgskolen i Molde. I mitt tilfelle får dere en motivert rektor som vil ta med seg relevant kunnskap fra ulike utsiktsposter i organisasjonen. Jeg vil arbeide hardt for å skape et miljø der alle ansatte og studenter føler seg sett og hørt, og der beslutninger tas på en transparent og inkluderende måte. På denne måten vil vi kunne skape en organisasjon som er rustet til å møte fremtidens utfordringer på en god måte.

Jeg har manglende erfaring som rektor, men har variert erfaringsbakgrunn for å fylle rektorrollen.