Prorektor Svein Bråthen ved Høgskolen i Molde karakteriserer regjeringens forslag om at vitenskapelig høgskoler kan bli universiteter som spennende. Foto: Arild Waagbø

Foreslår regelendring: Høgskolen i Molde kan bli universitet

– De kravene vi stiller, skal ikke føre til unødig byråkrati eller flytte ressursene bort fra kjerneoppgavene til universiteter og høyskoler. Derfor endrer vi hva som kreves for å bli universitet i Norge, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Sandra Borch (Sp) i pressemeldingen.

Statsråd Sandra Borch (Sp). Foto: Arild Waagbø

I dag kreves det fire egne doktorgradsprogrammer for å bli universitet. Regjeringen foreslår nå å kreve minst én doktorgradsutdanning som institusjonen driver alene. Regjeringen vil at dagens vitenskapelige høyskoler skal kunne bli universitet etter en forenklet prosedyre. Dette kan blant annet gjøre internasjonalt samarbeid lettere.

­– Vi vet at det å ha universitetsstatus er en fordel når det gjelder å samarbeide om forsking internasjonalt, nå får de vitenskapelige høyskolene en mulighet til å oppnå slik status, sier Borch.

Det skal fortsatt være krav om stabil forskerutdanning, som er et av de viktigste kjennetegnene ved et universitet og som sørger for høy kvalitet. Volumkravet på minst fem doktorgradskandidater per år over en treårsperiode og opptak av minst 15 doktorgradsstudenter i gjennomsnitt over en femårsperiodeskal være knyttet til institusjonen heller enn til det enkelte doktorgradsprogram.

Forslagene til nye krav skal etter planen ut på høring våren 2024 og tre i kraft fra 1. januar 2025.

— Spennende og interessant

— Forslaget er fryktelig spennede og interessant, sier prorektor Svein Bråthen ved HiMolde.

Han peker på at regjeringens forslag til nye krav legger lista på et sted som passer høgskolen bra om høgskolen vil endre status til universitet.

— Vi må ta diskusjonen internt om hva vi skal velge. Det er ikke en selvfølge at vi skal søke om å bli universitet, sier Bråthen.

Bråthen mener at det i mange år fungert bra at høgskolen har hatt en unik profil som vitenskapelig høgskole i logistikk, men sier at en endring til å bli universitet kan bidra til å løfte fram bredden i hele høgskolen.

HiMolde har i dag en doktorgradsutdanning i logistikk, samt en doktorgradsutdanning i helse- og sosialfag i samarbeid med Høgskulen i Volda,

Da professor Steinar Kristoffersen var HiMolde-rektor ga i 2021 uttrykk for at han ønsket at høgskolen skal bli universitet. Han var også medlem av ekspertutvalget som i januar i år la fram forslaget om at vitenskapelige høgskoler kan bli universiteter.

Sittende rektor, Elin Mordal, er for tiden på tjenestereise.

"Panorama er Høgskolen i Moldes uavhengige nettavis. Panorama skal drive fri og uavhengig journalistikk i tråd med den frie presses idealer."