— Sykepleiere har behov for faglig kunnskap om assistert død

Hege Hol forsvarte i dag sitt doktorgradsarbeid om sykepleieres erfaringer med å få forespørsler om assistert død. Et av Hols hovedfunn er at sykepleiere trenger mer faglig kunnskap om temaet.

Etter å ha holdt en prøveforelesning på Molde campus om aktuelle perspektiver på døden i samfunnet, presenterte Hol avhandlingen sin.

Hege Hols prøveforeleste om aktuelle perspektiver på døden i samfunnet. Foto: Arild Waagbø

I en nettbasert spørreundersøkelse om assistert død — et samlebegrep for både eutanasi og assistert selvmord — fikk hun inn svar fra i alt 205 sykepleiere fra fire universitetssykehus og hjemmebaserte tjenester i én kommune:

58 prosent av de som svarte på spørreundersøkelsen hadde fått forespørsler om assistert død, 56 prosent var for legalisering av legeassistert selvmord og 48 prosent var for legalisering av eutanasi.

Til venste ses bedømmelseskomiteen under Hege Hols prøveforelesning: HiMolde-professor Solveig Karin Bø Vatnar (f.v.), UiO-førsteamanuensis Morten Magelssen og Göteborgs universtet-professor Joakim Öhlen. Foto: Arild Waagbø

Hol pekte på at de unge sykepleierne i hennes undersøkelse var mer positive til legemiddelassistert selvomord enn sykepleiere over 30 år.

Hege Hol etter prøveforelesningen. Foto: Arild Waagbø

Hol har også utført individuelle intervjuer med fenomenologisk-hermeneutisk metode av 15 av sykepleierne i undersøkelsen som hadde fått forespørsler om assistert død.

Hege Hol under disputasen, med førsteopponent Joakim Öhlen med ryggen til. Foto: Arild Waagbø
Førsteopponent Joakim Öhlen fra Göteborgs universitet i aksjon i auditorium B-137 i dag. Foto: Arild Waagbø

I denne kvalitative delen av doktorgradsarbeidet har Hol avdekket at sykepleierne var uforberedte på å få en forespørsel om assistert død fra pasienter, og at de opplevde det som ubehagelig å bli forespurt om å gjøre en ulovlig handling. Videre viser  Hols forskning at sykepleierne hadde lite kunnskap om fagterminologi og lovforståelse knyttet til assistert død. Kunnskapen de hadde var i stor grad fra mediers dekning av assistert død.

— Sykepleiere har behov for faglig kunnskap om assistert død, sa  Hege Hol da hun avsluttet sin presentasjon.

Hege Hol svarte på spørsmål fra andreopponent Morten Magellsen fra Universitetet i Oslo. Foto: Arild Waagbø

Dagens andreopponent, førsteamanuensis Morten Magelssen ved Senter for medisinsk etikk ved Universitetet i Oslo, pekte på at leger er mer negative til assistert død enn det sykepleierne. Folk flest i Norge er mer positive til assistert død enn både leger og sykepleiere.

— Det er viktig at sykepleiere deltar mer i debatten om assistert død og palliasjon, sa Magellsen.

Han la til at Hol med sin avhandling har lagt en viktig grunnstein av kunnskap om sykepleiere og assistert død.

Professor Solveig Karin Bø Vatnar ved HiMolde, som administrerte bedømmelseskomiteen, omtalte Hols forskning i rosende ordelag på mottagelsen i kantina da disputasen var overstått. Foto: Arild Waagbø

Professor Anne Marie Mork Rokstad (HiMolde) har vært Hols hovedveileder i forskerutdanningen, mens professor emeritus KJell Erik Strømskag har vært medveileder. Professor emerita Solfrid Vatne (HiM) var Hols tidligere hovedveileder, og førsteamanuensis Aud Jorun Orøy (HiM) var Hols tidligere medveileder.

Professor Anne Marie Mork Rokstad har vært hovedveileder for Hege Hol, og tok ordet for å gratulere Hol på mottagelsen i kantina på Molde campus i ettermiddag. Foto: Arild Waagbø