Harald Martin Hjelle (midt i bildet) fikk hele høgskolestyret med seg på sitt forslag om å satse hardt videre på årststudiet i logistikk. Ellers ses fra venstre styremedlemmene Wårinn M. Nilsen, Lukas Mastad, samt Pål Farstad og Svein Bråthen (begge til høyre for Hjelle). Foto: Arild Waagbø

Høgskolestyret satser hardt på det nettbaserte årsstudiet i logistikk

Høgskolestyret ved HiMolde vil ikke redusere antall studenter på det nettbaserte årsstudiet i logistikk. Derfor økte de på dagens styremøte bemanningen på årsstudiet med to fagansatte.

Hele 400 studenter startet på det nettbaserte årsstudiet i logistikk da det startet for første gang i høst. I sakspapirene om økonomiske konsekvenser av å redusere antall nettstudenter, var høgskoledirektørens tilråding å redusere måltallet på studenter til 150 — både for det nettbaserte årsstudiet i logistikk og i det nettbaserte årsstudiet i IT. Sistnevnte studieprogram har i høst hatt 250 studenter.

Bakgrunnen for tilrådingen var blant annet at logistikkdekan Johan Holmgren i et notat i sakspapirene skriver at studenttalet må reduseres om årsstudiet i logistikk ikke får tilført ytterligere personalressurser.

Her er alle faglærerne på det nettabserte årsstudiet i logistikk samlet: Geir Arne Svenning (f.v.), Per Kristian Rekdal, Deodat Edward Mwesiumo, Bård Inge Austigard Pettersen, Sergei Teryokhin og Bjørn Jæger. Foto: Arild Waagbø

Da professor Harald Martin Hjelle grep ordet i saken, viste han til en e-post førsteamanuensis Per Kristian Rekdal og høgskolelektor Bård Inge Austigard Pettersen sendte til samtlige styremedlemmer tirsdag ettermiddag. Rekdal og Pettersen er faglærere på årsstudiet i logistikk, og sistnevnte er i tillegg studieleder på programmet.

I e-posten fra de to, som er basert på hvor mange som har tatt eksamen i inneværende semester, anslår de at et opptak på 400 studenter produserer cirka 10 000 studiepoeng og gir høgskolen en inntekt på 9,1 millioner kroner. De mener at et studentopptak på 150 vil redusere inntektene fra studiepoengproduksjon med 5,7 millioner kroner.

— Vi har en tendens til å være risikoaverse, sa Hjelle.

Hjelle sa at i stedet for å feste blikket på bunnlinjen pga. nedtrappinger i det såkalte Utdanningsløftet som kom i koronaåret 2020, burde styret se på muligheten for å løfte topplinjen med inntekter.

— Vi sier nei takk til 5-6 millioner kroner, erklærte Hjelle.

Han foreslo videre å sette måltallene for årsstudiet i IT til 200 og for årsstudiet i logistikk til 300, og til å ansette en til to fagpersoner til årsstudiet i logistikk så fort som mulig.

— Risikoen er minimal. Inntektene er to til tre ganger utgiftene vi får ved å ansatte flere, sa Hjelle.

— Det er et strategisk valg. Jeg tror vil tjene på det på sikt, sa Lene Trude Solheim da hun sluttet seg til Hjelles forslag.

Svein Bråthen sa at man burde rekruttere to fagansatte til årsstudiet.

— Dette er penger på gata, som de ynder å skrive i Dagens Næringsliv, sa Bråthen, hvorpå Harald Martin Hjelle rettet sitt forslag til at høgskolen skal ansatte to fagpersoner på programmet.

Styreleder, rektor Elin Mordal (t.v.), og dekan Johan Holmgren på dagens styremøte. Foto: Arild Waagbø

Da det ble klart at et enstemmig styre gikk for Hjelles forslag om å fortsatt satse hardt på årsstudiet i logistikk, sa dekan Johan Holmgren at hans avdeling skal gjøre sitt beste til at årsstudiet skal fortsette å være en suksess.

— Dette kan bli gode inntekter til høgskolen, sa Holmgren.

Per Kristian Rekdal og Bård Inge Austigard Pettersen sa etter vedtaket at de var glad på vegne av hele høgskolen.

— Nå skal vi strømlinjeforme årsstudiet og være enda bedre på informasjon overfor studentene. Det vil lette mye av trykket på de faglig ansatte og studiekontoret, sa Pettersen.

Økonomisjef Hjalmar Eddy Sæther ved HiMolde presenterte budsjettet for 2024 på styremøtet i dag. Foto: Arild Waagbø

Setter av 25 millioner til ny bygning

Styret behandlet også revidert budsjett for 2023 og budsjettet for 2024 på dagens møte.

I revidert budsjett for 2023 ble avsetning til investeringer økt til 56 millioner kroner. 25 millioner kroner er knyttet til en ny bygning på Molde campus.

Styret vedtok et budsjett, som inkluderte to nye fagansatte på årsstudiet for logistikk, på nær 370 millioner kroner. Det var opprinnelig budsjettert med et underskudd på nær tre millioner kroner, som vil øke til cirka fem millioner kroner i forbindelse med satsingen på årsstudiet i logistikk.

Økonomisjef Hjalmar Eddy Sæther sa på styremøtet at sannsynlig underforbruk på lønnsbudsjettet pga. at ansettelser kan ta lang tid, gjør risikoen liten for at underskuddet blir så stort som det som er budsjettert.