Styret ved Høgskolen i Molde er (bak f.v.) Lisa Bratberg, Elin Mordal, Kathrine Stokke Gjestad (vara for Berit Brendskag Lied), Terje Dyrseth, Berit Rokne, Anette Kristin Myrstad, Solfrid Vatne, (foran f.v.) Gerd Marit Langøy (direktør/styrets sekretær), Mikkel Eine Furuset, Hallgeir Gammelsæter (rektor/styreleder), Harald Martin Hjelle og Arne Jakobsen. Foto;: Arild J. Waagbø

Sterk støtte til fusjon blant ansatte og studenter

En spørreundersøkelse gjort blant ansatte og studenter ved HiMolde avdekker at det store flertallet er positive til fusjon. NTNU er den mest populære fusjonspartneren.

Spørreundersøkelsen ble i dag presentert for høgskolestyret som er samlet til møte blant annet struktursaken i Angvika i Gjemnes kommune.

Bare 17 prosent av de ansatte som svarte på spørreundersøkelsen mener at HiMolde fortsatt bør stå alene, mens 78 prosent mener at at HiMolde bør fusjonere om man finner en god fusjonspartner eller fordi høgskolen ikke kan stå alene. 56 prosent av de HiMolde-ansatte svarte på spørreundersøkelsen.

57 prosent av de ansatte foretrekker NTNU som fusjonspartner, mens 14 prosent foretrekker NHH.

73 prosent av studentene er positive til fusjon. 48 prosent foretrekker NTNU som fusjonspartner, mens 27 prosent foretrekker NHH. 12 prosent av HiMolde-studentene svarte på spørreundersøkelsen.

Høgskoledirektør Gerd Marit Langøy sendte ut resultatene fra spørreundersøkelsen med kommentarer i en epost til alle HiMolde-ansatte i dag:

Jeg har kikket på spørreundersøkelsen. Det var 126 ansatte som svarte, og 292 studenter. Undersøkelsen er akkurat presentert for styrets medlemmer på strategisamlingen i Angvika. Jeg vet dere er spent, så her kommer noen tabeller. Det var mange som hadde benyttet anledningen til å kommentere i tekstfeltene. Styret får innsyn i alle kommentarer.

ANSATTE

Først til spørsmålet om alenegang, eller ikke:

Ansatt HiMolde bør fortsatt stå alene, uansett mulige fusjonspartnere HiMolde bør fusjonere dersom vi kan få god(e) fusjonspartner(e) HiMolde bør finne en fusjonspartner, kan ikke stå alene videre Vet ikke (eller ubesvart) SUM
ADM 2 14 23 2 41
HS 5 6 23 2 36
LOG 6 18 8 0 32
ØS 8 4 3 2 17
SUM 21 42 57 6 126
Andel 17 % 33 % 45 % 5 % 100 %

Svar fra alle på valget om foretrukket (nr 1) fusjonspartner (også svar fra de som velger fortsatt alenegang):

Ansatt NHH «Innlandet» NTNU Andre Vet ikke SUM
ADM 2 2 32 2 3 41
HS 6 27 2 1 36
LOG 18 14 32
ØS 10 1 5 1 17
SUM 30 9 78 4 5 126
Andel 24 % 7 % 62 % 3 % 4 % 100 %

Nedenfor vises en alternativ, og bedre, måte å tolke/fremstille resultatene på. Her kombineres de som vil fusjon og de som ikke vil fusjon. Det vil da si at vi får med alle de 126 svarene, men uten at vi «tvinger» de som mener at «HiMolde bør fortsatt stå alene, uansett mulige fusjonspartnere» til å ta stilling til fusjonspartnere. Dette gir dermed det beste bildet på hva som er de ansattes (gitt at disse 126 er representative) førstevalg i struktursaken.

Ansatt NHH «Inn-landet» NTNU Andre Vet ikke Vil stå helt alene SUM
ADM 1 1 32 1 4 2 41
HS 3 24 1 3 5 36
LOG 13 13 6 32
ØS 4 3 2 8 17
SUM 18 4 72 2 9 21 126
Andel 14 % 3 % 57 % 2 % 7 % 17 % 100 %

Førstevalget er NTNU (57%), foran alenegang (17%), og dernest NHH med 14%.

STUDENTER

Som nevnt besvarte 292 studenter undersøkelsen. Her er et par tabeller:

Vedr. alenegang:

Student HiMolde bør fortsatt stå alene, uansett mulige fusjonspartnere HiMolde bør fusjonere dersom vi kan få god(e) fusjons-partner(e) HiMolde bør finne en fusjonspartner, kan ikke stå alene videre Vet ikke (eller ubesvart) SUM
Helsefag 7 52 11 26 96
IT 1 1 1 3
Logistikk 7 47 11 6 71
Samf.vit. 1 6 1 5 13
Sport el. Event 1 17 0 4 22
Øk.fag, inkl. juss 4 53 14 15 86
Vet ikke 1 1
SUM 21 176 38 57 292
Andel 7 % 60 % 13 % 20 % 100 %

Når studentene bes om å rangere fusjonspartnere kommer disse som nummer 1:

Student NHH «Inn-landet» NTNU Andre Vet ikke Blank SUM
Helsefag 6 7 57 0 21 5 96
IT 1 0 2 0 3
Logistikk 34 0 25 1 8 3 71
Samf.vit. 2 0 7 1 3 13
Sport el. Event 5 5 12 0 0 22
Øk.fag, inkl. juss 30 9 37 0 7 3 86
Vet ikke 0 0 0 0 1 1
SUM 78 21 140 2 40 11 292
Andel 27 % 7 % 48 % 1 % 14 % 4 % 100 %

 

3 kommentarer til “Sterk støtte til fusjon blant ansatte og studenter”

 1. Såvidt jeg kan se er det da et flertall for NHH i den ene halvdelen av organisasjonen. I avdelingene LOG + ØS er det omlag 6/10 som ønsker å fusjonere med NHH framfor NTNU. Så det blir kanskje litt drøyt å framstille saken som om en samlet institusjon går inn for fusjon med NTNU. Tvert i mot viser vel nettopp tallene en splittet institusjon.

  1. Veldig beklagelig at den siste tids debatt har splittet organisasjonen, og særlig siden det er helt unødvendig – for NHH er intet reelt alternativ.

 2. Tabell 3 er presentert med følgende tekst:
  «Nedenfor vises en alternativ, og bedre, måte å tolke/fremstille resultatene på. Her kombineres de som vil fusjon og de som ikke vil fusjon. Det vil da si at vi får med alle de 126 svarene, men uten at vi «tvinger» de som mener at «HiMolde bør fortsatt stå alene, uansett mulige fusjonspartnere» til å ta stilling til fusjonspartnere. Dette gir dermed det beste bildet på hva som er de ansattes (gitt at disse 126 er representative) førstevalg i struktursaken.»

  Denne teksten er ikke særlig vitenskapelig. Når alene-alternativet var falt fra (tabell 1) er det selvfølgelig interessant å vite hvilken fusjonspartner disse ville ha. Dette kom fram i tabell 2. Nå er det jo slik at en ansatt ikke kan velge å stå alene om høyskolen fusjonerer . Derfor er et svar fra de som primært vil stå alene like tellende som et svar for en som fortsatt vil ha fusjon. I så måte er tabell 3 eventyr når den tar med de som fortsatt vil stå alene som en egen gruppe.

  Når dette er sagt er det jo en rekke svakheter med undersøkelsen:
  – Lav svarprosent
  – Midlertidige ansatte (som stipendiater) teller likt med fast ansatte
  – Valg mellom ikke definerte alternativer
  – Svak kontroll på stemmegiving

  Men det gir helt klart en indikasjon på hva ansatte mener uten at vi skal trekke resultatene for langt.

Det er stengt for kommentarer.