En tidligere HiMolde-student (bildet) har saksøkt staten etter at hun ble felt for juks på eksamen. Fredag vitnet en juksefelt medstudent i Oslo tingrett, og avviste at de to hadde samarbeidet under eksamen. Foto: Maren Sæbø

Medstudent bekreftet juksefelt students forklaring i tingretten

OSLO (Panorama): Fredag ble det enda en dag i retten for en juksefelt HiMolde-student som saksøker staten. På dag to bekreftet en medstudent saksøkers forklaring om at de to ikke hadde samarbeidet under eksamen,

Av MAREN SÆBØ

Panorama har tidligere skrevet om en tidligere student ved Høgskolen i Molde som har tatt Kunnskapsdepartementet til retten i Oslo for å få opphevet et vedtak om utestengelse for fusk.

Førsteårsstudenten fikk eksamen våren 2022 annullert etter at Høgskolen i Molde fant det sannsynlig at hun hadde samarbeidet med en annen student på hjemmeeksamen. Begge studentene mistet også retten til å avlegge eksamen i de påfølgende to semestrene. Saken har havnet i Oslo tingrett fordi saksøker ønsker å få omgjort vedtaket som ble opprettholdt av Felles klagenemnd, som er en klageinstans under Kunnskapsdepartementet.

Var bekjente

De to studentene ved Høgskolen i Molde kjente hverandre fra et annet kurs, og jobbet også for samme arbeidsgiver i Molde. Men de møttes ikke, med ett unntak, privat. Begge studentene har vokst opp på Østlandet, og én bor fortsatt i Molde.

På vegne av Kunnskapsdepartementet sa Johanne Kolstad Skåre fra Regjeringsadvokaten at tekstlikheten mellom de to studentenes besvarelser var så stor at det måte ha foregått samarbeid.

Saksøkers oppgave var på 75 linjer, eller rundt fem sider. Medstudenten leverte derimot kun inn 30 linjer, over to sider. Mye av dette ble gjenfunnet i saksøkers betydelig mer omfangsrike oppgave av tekstsammenligningsverktøyet Ouriginal, som høgskolen bruker for å avdekke plagiat ved innsendte eksamensbesvarelser. Ouriginals-rapporten fant i dette tilfellet at opptil 60 prosent av medstudentens oppgave lignet på saksøkers lengre tekst. Det ble ikke gjort en analyse andre veien.

Det var dette som lå til grunn for høgskolens beslutning om å annullere begge studenters eksamen. Saksøker forklarte seg for tingretten før jul, og fredag forklarte også den andre studenten seg for Oslo tingrett.

Sto fast på eksamen

På spørsmål om hvordan hun hadde arbeidet, svarte saksøkers medstudent at hun hadde sittet hjemme hos foreldrene sine på Østlandet. Etter vel halvgått tid hadde hun forkastet den oppgaven hun skrev på fordi hun sto fast, og valgte en annen oppgave.

Oppgaven hun valgte lignet på en oppgave noen av medstudentene hadde laget presentasjon av til det obligatoriske arbeidskravet i faget. Kandidatene gikk derfor inn i Canvas og fant en PowerPoint-presentasjon der med notater. Hun visste ikke hvem som hadde laget presentasjonen og skrevet notatene, men de svarte på oppgaven. Derfor klippet og limte hun fra den.

Ettersom hun hadde kastet bort halve eksamenstiden hadde hun nå dårlig tid, det ble derfor ikke tid til veldig presise kildehenvisninger. I tillegg til notatene hun fant på Canvas, hadde studenten benyttet seg av pensumboka i faget og artikler fra Store norske leksikon.

Avviser samarbeid

Denne versjonen av hendelsene stemmer med saksøkers egen forklaring avgitt i tingretten 13. desember i fjor. Også hun hadde levert hjemmeeksamen fra foreldrenes bolig på Østlandet. Saksøker synes eksamen gikk greit, hun hadde jo tidligere levert en presentasjon om noe av det samme til det obligatoriske arbeidskravet.

Hun hadde sine egen notater fra det, både de som lå ved presentasjonen i Canvas, og noen på OneNote. Hun mente andre studenter hadde tilgang på begge notatsettene. Presentasjonen hadde hun jo lastet opp på Canvas fordi de ble oppfordret til å dele der. Notatene i OneNote hadde hun selv delt med andre studenter i arbeidet med arbeidskravet, men hun vet ikke om studenten som hun anklages for å ha samarbeidet med på eksamen hadde fått dem. Noe samarbeid under selve eksamen avviser saksøker.

— Det er ikke sannsynlig at jeg skulle ha brukt av min eksamenstid for å hjelpe henne, sa saksøkte om medstudenten i retten før jul.

Også saksøkers advokat, Svein Harald Stavnes Wennevik, pekte på at saksøker ikke har hatt noe motiv for å samarbeide med medstudenten. I sin prosedyre pekte han også på det han mener kan være manglende rettsikkerhet for studentene i prosessen:

— Hva slags motivasjon skulle hun ha for å utføre dette? Det er jo snudd på hodet! Det er staten som har bevisbyrden når de straffer studenten, men det er studenten som må bevise at de er uskyldig.

Omstridt nemnd

Fuskesaken som nå har vært oppe i Oslo tingrett er en av flere lignende saker det siste året som også involverer Felles klagenemnd, statens instans for behandling av klagesaker i høyere utdanning. Hit kom saken da saksøker ikke var fornøyd med den behandlingen den fikk ved Høgskolen i Molde. Medstudenten som vitnet fredag fikk sprøsmål av dommer Irene Utgaard Aasen om hvorfor ikke også hun klaget på vedtaket de to hadde fått.

— Jeg ville ta saken, men hva var sjansen for å få det omgjort? Har ikke hørt noen bli frikjent, så jeg så ikke noen vits i å klage. Så jeg tok straffen, jeg orket ikke den emosjonelle påkjenningen, forklarte studenten.

Studentens oppfatning synes å ha støtte i Klagenemndas egen årsmelding, i 2021 endte 88 prosent av de påklagede sakene med opprettholdelse av vedtak. Tallet for 2022 var 74 prosent. Flere av vedtakene som ble omgjort ble det på grunn av lang saksbehandlingstid. Felles klagenemnd har også fått kritikk for å være særlig strenge i de såkalte selvplagieringssakene, der studenter er tatt i å gjenbruke eget materiale.

Ulovlig oppnevnt

Sakene har vakt en del oppsikt, og da det høsten 2023 kom fram at nemndas leder Marianne Klaussen var ulovlig oppnevnt, ble hun tvunget til å gå. Det har ført til at nemnda nå skal se på 106 saker fra 2023 på ny.

Også i Oslo tingrett har den ulovlige utnevnelsen av Klaussen vært tema, i tillegg har saksøkers advokat bedt staten redegjøre for om nemndas midlertidige nestleder Fredrik Boksasp var lovlig oppnevnt.

En annen klagesak, behandlet i Nord-Troms og Senja tingrett før jul, opprettholdt imidlertid et vedtak om utestengelse mot en student ved Universitetet i Tromsø. Tingretten mente at nemndas sammensetning ikke hadde noe å si for vedtaket det fattet.

Det er Høgskolen i Molde som betaler saksomkostningene ved saken i Oslo tingrett. Dom er ventet i løpet av 14 dager.