Kjetil Kåre Haugen (t.v.) og Kai A. Olsen er professorer ved Høgskolen i Molde. Foto: Arild J. Waagbø

Fusjon med NHH?

Høgskolen i Molde har forsøkt å stå alene og oppfylle departementets ønske om fusjon gjennom samarbeid og allianser. Det har ikke ført fram.

Av KJETIL HAUGEN og KAI A. OLSEN, professorer ved HiMolde

I dag har vi da fem alternativer:

 1. Fortsatt alene
 2. Fusjon med NTNU
 3. Fusjon med et annet universitet
 4. Fusjon med en annen høyskole
 5. Fusjon med Norges Handelshøyskole (NHH)

Fortsatt alene virker som et særdeles risikofylt alternativ. Departementet ønsker fusjon og en alenetilværelse vil gå mot dette ønsket. Vi kan risikere å bli straffet for det. Samtidig må vi regne med at departementet vil ønske å belønne de som har fusjonert. De kan få til dette ved å sette strenge kvalitetskrav, for eksempel basert på antall studenter og å gi nye stipendiatstillinger og ekstra midler til de som har fusjonert.

De andre alternativene burde vært utredet, men er ikke det. I utgangspunktet må vi da forsøke å lage en liste med fordeler og ulemper for hver kandidat. Neste steg, om høgskolen er interessert i våre prioriteringer, må da være å ta kontakt med de aktuelle institusjonene. Er noen helt avvisende, kan de strykes fra listen. Hvis ikke er det rom for forhandlinger. I dette valget av fremtidige partnere, er det viktig at vi også analyserer hva fordelene vil være for den eller de institusjoner vi fusjonerer med.

LES MER: Med fokus på mulighetene

Fusjon med NTNU er fremsatt av næringslivet som ønskelig. Flere ansatte ivrer også for en slik løsning. Vi er bekymret for dette ut fra at:

 • NTNU, spesielt etter fusjonen som nå er gjennomført, blir langt større enn høgskolen.
 • Høgskolen kommer som ettersleng på en prosess som allerede er gjennomført, spesielt kan vi nå bli oppfattet som et haleheng til Ålesund.
 • Vi må forvente store strukturelle endringer mellom Høgskolen i Ålesund og oss i Molde om begge kommer inn under NTNU. I tillegg til en lokal-sentral dimensjon, får vi her en lokal-lokal.
 • NTNU, med sine ingeniørstudier, vil nok ha problemer med å opprettholde søkningen i de nærmeste årene. Over lang tid er dette ikke problematisk, men det er uheldig å måtte starte opp en ny organisasjon med slike dårlige utsikter. Ålesund kan f.eks. bli rammet av dette.
 • NTNUs nyorganisering gir antagelig dårlige kår for logistikksatsing (logistikk deles mellom ingeniør- og økonomifakulteter)
 • Enda en fusjon kan bli dårlig mottatt blant personalet ved NTNU

Fusjon med et annet universitet kan være et bedre alternativ, men UiO og UiB har vist liten interesse for å fusjonere med høyskoler. Derimot kan vi nok tenke oss at Universitet Nord og Norges Arktiske Universitet kan være interessert i en fusjon for å bli større enn i dag. Men det er langt både til Bodø og Tromsø. Likevel kan dette være en interessant mulighet som kanskje må avklares om vi ikke finner bedre alternativer.

Fusjon med en annen høyskole er en mulighet, men det er få kandidater igjen. Vi er uansett redd for at dette vil bringe lite nytt. Det kan tenkes at vi unngår de store endringene, men to eller tre geografisk spredde høyskoler vil nok ha problemer med å hevde seg i konkurransen framover. For oss vil kanskje en fusjon med Volda, muligens også Sogndal, være det mest realistiske alternativet. Men her får vi også betydelige reisetider. Uansett er det vanskelig å se at det er noe å hente på dette.

LES MER: Skal sondere mot NTNU

En fusjon med NHH er etter vår mening det beste alternativet. Nå er det lite trolig at NHH er interessert i helsefag, så en fusjon vil forutsette at helsefag finner en annen løsning. Det blir en fusjon mellom to likestilte partnere. Begge er vitenskapelig høyskoler. NHH har 3400 studenter og vi har 1800 i logistikk, økonomi, samfunnsfag og IT. Forskningsmessig står vi ganske likt, med omtrent like mange publikasjonspoeng per stilling.

NHH har meget god søkning, de avviser i dag mange meget dyktige studenter. Vi må forvente at en del av disse kan være interessert i et logistikkalternativ i Molde om vi blir en del av NHH.

NHH har så langt «fått tillatelse til» å stå alene. Men også de må se trusselen ved at andre institusjoner blir større og dermed tar en større del av midlene. Det er derfor ikke usannsynlig at også NHH vil se fordelene med en fusjon med HiMolde:

 • Kvaliteten på forskningen vil bli opprettholdt
 • Høgskolen bør kunne tilby gode kontakter med industrien
 • Høgskolen har god studiekapasitet og kan ta mange av de studentene som NHH i dag må avvise
 • NHH kan opprettholde sine «nåløye-studier» men samtidig dra nytte av den jobben vi gjør i Molde med å utdanne mange studenter.
 • Etter bachelorgrad i Molde kan en søke å ta master ved NHH

En fordel med NHH er at Bergen ligger «nærmere» enn både Trondheim og Volda (om vi ser på flytilbud og reisetider).

Om vi fusjonerer med NHH vil det være rimelig at vi konsentrerer oss om logistikk. De andre fagmiljøene, samfunnsfag, økonomi og IT, må da i større grad enn i dag integreres inn i dette faget. Rektors planer for en høgskole i logistikk vil nå komme til sin rett.

Åpenbart vil en sammenslåing bety at NHH vil være i førersetet. Likevel, en plass i baksetet til NHH kan være mer attraktivt enn å forsøke å kjøre høgskolen alene, og langt bedre enn et sete bakerst i NTNU-bussen.