Styret ved Høgskolen i Molde på dagens møte. Foto. Arild J. Waagbø

Eksterne i HiMolde-styret nedstemt om hva som skal utredes i struktursaken

Med sju mot tre stemmer fikk de interne representantene i HiMolde-styret flertall for at også andre fusjonsalternativer enn NTNU skal utredes.

Da struktursaken sto på sakslista til styret ved Høgskolen i Molde i dag, ble frontene mellom styrets eksterne og interne medlemmer tydelige. I forkant av møtet hadde styret bedt avdelingene spille inn sine synspunkter på en fusjon med NTNU. Det er det bare Avdeling for helse- og sosialfag (HS) som ønsker. De to andre avdelingene etterlyser mer informasjon om i sakens anledning.

LES MER: Bare én avdeling ønsker fusjon med NTNU

Høgskoledirektør Gerd Marit Langøys foreslo i sakspapirene til styret at eksterne krefter utreder konsekvensene av fusjon med NTNU eller selvstendighet. Hennes forslag til bestilling lød slik da møtet startet:

«Styret mener det er fornuftig å begrense utredningen til de to mest aktuelle alternativene; fusjon med NTNU eller fortsatt selvstendighet. Dersom andre fusjonsalternativer skal utredes må det være på bakgrunn av konkret henvendelse fra annen institusjon.»

I

I den innledende debatten – før styret skulle få høre de tre HiMolde-avdelingenes synspunkter – flagget Terje Dyrseth (ekstern) at han anså enkelte av SWOT-analysene fra avdelingene som navlebeskuende. Han spurte om avdelingene i sine svar til styret hadde de ansattes beste eller samfunnsoppdraget for øye.

– Enkelte førende ansatte her ser jo på styret som omtrent inkompetent. Jeg har fått reaksjoner på det fra folk i næringslivet. Er det avdelingsstyrene som bestemmer her? spurte Dyrseth.

Heidi Haavardsen er dekan ved Avdeling for helse- og sosialfag. Foto: Arild J. Waagbø
Heidi Haavardsen er dekan ved Avdeling for helse- og sosialfag. Foto: Arild J. Waagbø

II

I del to av møtet – det flyttet seg fra Møterom 1 til A-218 – var dekan Heidi Haavardsen i Avdeling HS først ut. Denne avdelingen er i 2016 blitt en tydelig tilhenger av NTNU-fusjon. Hun sa at HiMolde har mistet verdifull tid på alliansearbeidet.

– En fusjon med NTNU vil virke berikende begge veier. Helsefag-ansatte ved Gjøvik og Ålesund forteller til oss at fusjonen med NTNU har gitt dem et løft, sa Haavardsen.

Førsteamanuensis Halvard Arntzen ved Avdeling for logistikk. Foto: Arild J. Waagbø
Førsteamanuensis Halvard Arntzen ved Avdeling for logistikk. Foto: Arild J. Waagbø

Deretter fikk førsteamanuensis Halvard Arntzen ordet på vegne av Avdeling for logistikk. Han pekte på at avdelingen i fjor hadde en forskningspublisering per UFF-ansatt som langt overgår NHH og BI, og som er på høyde med INDØK ved NTNU. Videre fremholdt han at logistikk i Molde har et bredt faglig spenn, at det favner matematikere, økonomer, logistikere og informatikere, mens logistikkmiljøet ved NTNU er spredt rundt på institusjonen.

– Selvstendighet betyr ikke business as usual, men at vi tar offensive grep i forhold til kvalitetskravene vi møter. Miljøet vårt har levert sterke resultater, og vi er redd for at det skal smuldre opp i en fusjon. Og det er rart å si ja til en fusjon som vi ikke vet hva vil innebære, sa Arntzen.

Oskal Solenes er dekan ved Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap. Foto: Arild J. Waagbø
Oskal Solenes er dekan ved Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap. Foto: Arild J. Waagbø

Også Oskar Solenes – dekan ved Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap – representerer et fagmiljø som vil ha mer informasjon på bordet før det vil si ja eller nei til fusjon med NTNU.

– Vi må styrke fagmiljøene og studieprogrammene våre, og det må vi gjøre uansett om vi skal fusjonere eller ei. Det gjelder ikke bare vår avdeling, men hele skolen, sa Solenes.

Terje Dyrseth (stående) er ekstern representant i styret for Høgskolen i Molde. Foto: Arild J. Waagbø
Terje Dyrseth (stående) er ekstern representant i styret for Høgskolen i Molde. Foto: Arild J. Waagbø

Da Terje Dyrseth tok ordet på denne delen av møtet, ønsket han blant annet å vite om logistikkmiljøet i Molde har begynt en dialog med logistikkmiljøet ved NTNU.

Professor Svein Bråthen kunne opplyse at han senest mandag hadde vært i et møte med NTNU der samarbeid var tema, men at den faglige teigdelingen mellom NTNU og HiMolde bør foregå høyere opp enn på avdelingsnivå.

Professor Kjetil Haugen kunne opplyse at han på 90-tallet var ansatt ved NTNU og at logistikkfaget der er spredt på mange fagmiljøer.

– Allerede den gangen var det på NTNU snakk om å samle logistikkmiljøet, men det har ikke skjedd på 25 år. Derfor er det vanskelig å koordinere en dialog mellom logistikkmiljøene der og her. Men vi har et et bra samarbeid med dem, sa Haugen.

Han tilføyde litt senere at NTNU er «det siste vi bør fusjonere med», og mente at Universitet i Oslo er en bedre egnet fusjonskandidat.

Førsteamanuensis Lars Rønhovde pekte på at kjerneproblemet for avdelingene LOG og ØS er at de er bygd på tverrfaglighet, mens universitetet NTNU i mye større grad er disiplinorientert.

III

Vel hjemme på Møterom 1 spurte styreleder Hallgeir Gammelsæter om det er andre fusjonspartnere enn NTNU det kan være aktuelt å utrede.

Da ytret Berit Brendskag Lied (ekstern) forskrekkelse over professor Haugens lansering av Universitetet i Oslo som en god fusjonskandidat.

– Det virker jo helt på viddene, sa Lied.

Solfrid Vatne uttrykte bekymring over at logistikkavdelingen er gitt vetorett i spørsmålet om NTNU-fusjon.

– Det låser oss, sa Vatne.

Hun mente at situasjonen kunne bli mer håndterlig om utredningen også vurderte andre fusjonspartnere enn NTNU.

Dyrseth syntes på dette tidspunktet at debatten tok «en vanskelig retning»:

– Utreder vi alternative fusjonspartnere, da mister vi fokus. En ting er å ha følere ute, men jeg tror vi går oss bort om vi utreder flere fusjonsalternativer. Vi har blitt beskyldt for å være uklare. Hva slags signal vil det sende om vi nå skal utrede andre fusjonspartnere enn NTNU?

Harald Martin Hjelle, Solfrid Vatne og Hallgeir Gammelsæter tok likefullt til orde for at utredningen også må omfatte andre mulige fusjonspartnere enn NTNU.

– Jeg syns vi må være lojale til vedtaket vi tidligere har fattet. Dette får jeg litt svettebyger av, sa Arne Jakobsen (ekstern).

LES MER: Splittet om vegen videre

– Vi må utrede NTNU, ikke andre fusjoner. Vi må ikke vingle rundt og være labile, sa Dyrseth.

Gammelsæter sa at en noe bredere utredning kan gi ro i organisasjonen, mens en smal utredning kan virke provoserende.

Berit Brendskag Lied gikk inn for direktør Langøys opprinnelige forslag om hva som skal utredes:

– Å trekke inn nye mulige fusjonspartnere vil bare forvirre mer. Da er alle kortene i spill igjen. Vi må snevre inn utredningen.

Gammelsæter sa at han vil ha den brede utredningen for å unngå konflikt i organisasjonen og få ro omkring det videre strategiarbeidet. Jakobsen sa at man måtte kunne forvente profesjonalitet fra de ansatte ved HiMolde.

– Det blir bråk uansett, og skriverier i avisene og Panorama. Kai Olsen kommer helt sikkert til å skrive at styret er utydelig, sa Solfrid Vatne.

Gammelsæter og Hjelle fikk samlet sine respektive endringsforslag til ett forslag om bred utredning, og i en prøveavstemning fikk dette tilslutning fra alle HiMolde-ansatte og -studenter i styret. Slik gikk det også i voteringen, der kun styrets eksterne medlemmer ga støtte til direktør Langøys opprinnelige forslag til vedtak. Dissensen var kun knyttet til vedtakets tredje avsnitt, og det endelige vedtaket ble dermed slik:

«Det henvises til vedtak av 9.mars 2016, som fortsatt gjelder.

Høgskolestyret forholder seg til at man har fått signaler fra to av avdelingsstyrene om at man føler behov for nærmere utredninger før man går videre i struktursaken.

Styret mener hovedalternativene for utredningen skal være fusjon med NTNU eller selvstendighet. Muligheter knyttet til ett annet alternativ tas med i utredningen. Valg av dette alternativet avgjøres før utredningen iverksettes.

Utredningene bestilles fra et eksternt utredningsmiljø, men forutsetter intervjuer og dialog med interne ressurser fra bl.a faglige ansatte, administrativt ansatte og fagforeningene. Utredningene bør være ferdig til styrets møte i desember. Styret stiller nødvendige økonomiske ressurser til rådighet.

Styret ber om å få forelagt et mandat for utredningen før konkurransegrunnlaget går ut.

Styret ber også om at ledelsen sørger for at kvalitetsarbeidet løftes høyt på agendaen fremover, og at strategiarbeidet føres videre.»